22/10/20

ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟ ΔΟΓΜΑ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας.
 Νεφελώδης και βροχερός εις τούς 9°C παρά τάς Ουψάλας. 
 ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΟΥΨΑΛΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. Όχι λοιπόν σε «γλέντια», γάμους, ποδοσφαιρικούς αγώνες, λεωφορεία και αποστάσεις εις τα καταστήματα.
 Η ΜΑΣΚΑ προαιρετική. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΜΑΣΚΑ! Κοροϊδο-ιόν έχομεν ως γνωστόν, έως τήν 3 Νοεμβρίου 2020. Ας ίδωμεν ποίος είναι εναντίον των «παγκσμιοποιητών», άρα είναι GOOD, ΚΑΛΟΣ.
 Ποίος είναι «με Δαυτεκείνους» και άρα είναι EVIL, ΚΑΚΟΣ. Ας ίδωμεν, ΔΙΑ ΤΙ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΟΝ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΕΓΗ Ο DONALD J.TRUMP, Πρόεδρος των ΗΠΑ. 
 Από τήν ομιλίαν του Προέδρου των ΗΠΑ Donald J.Trump, εις τον ΟΗΕ την 25/09/2018: «Πιστεύομεν ότι τά έθνη σέβονται τα δικαιώματα των γειτόνων και υπερασπίζονται τα συμφέροντα των λαών των. Μπορούν καλλίτερον να συνεργαστούν ώστε να εξασφαλίσουν την ευλογίαν της ασφάλειας, της ευημερίας και της ειρήνης. Ο καθείς εξ ημών εδώ σήμερον είναι απεσταλμένος μίας ξεχωριστής κουλτούρας, μίας πλουσίας ιστορίας, και ένας λαός πού συνδέεται με δεσμούς μνήμης, παραδόσεων, και των αξιών που κάνουν τας πατρίδας μας μοναδικές επάνω εις την Γήν. Αυτή είναι η αιτία διά την οποίαν η Αμερική θα επιλέγει πάντοτε την ανεξαρτησίαν και την συνεργασίαν από την παγκόσμια διακυβέρνησιν, τόν έλεγχον και τήν κυριαρχίαν. Τιμώ το Δικαίωμα κάθε έθνους εις αυτήν την αίθουσαν να ακολουθή τά ιδικά του έθιμα και τις παραδόσεις του. Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι ουδέποτε θά ειπούν εις εσάς ΠΩΣ νά ζείτε ή να εργάζεσθε ή να λατρεύετε. Ζητάμε μόνον νά τιμάτε την κυριαχίαν μας ως αντάλλαγμα. Οι πύραυλοι και αι ρουκέτες δέν πετάνε πλέον προς κάθε κατεύθυνσιν. Οι πυρηνικές δοκιμές έχουν σταματήσει. Ορισμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν ήδη αποξηλωθεί. Οι όμηροί μας απελευθερώθησαν. Και όπως υπεσχέθην, οι σωροί τών πεσόντων ηρώων μας επιστρέφουν εις την Πατρίδαν διά να ξεκουραστούν εις το αμερικάνικον έδαφος. Τελικώς εναπόκειται εις τά έθνη της περιοχής να αποφασίσουν τί είδους μέλλον θέλουν διά τον εαυτόν των και διά τα παιδιά των. Όπως η κυβέρνησις μου, έχει επιδείξει ότι η Αμερική θα ενεργεί πάντοτε δια το εθνικόν ημών συμφέρον. Έτσι οι ΗΠΑ ακολούθησαν τόν μόνον υπεύθυνον δρόμον. Αποσυρθήκαμε από το Συμβούλιον Ανθρωπίνων Δικιωμάτων και δέν θα επιστρέψωμεν έως ότου θεσπισθεί πραγματική Μεταρρύθμισις. Διά παρομοίους λόγους, οι Ηνωμένες πολιτείες ουδεμίαν υποστήριξιν θα παράσχουν ως αναγνώρισιν προς το Διεθνές Ποινικόν Δικαστήριον. Όσον αφορά το την Αμερικήν, το ΔΠΔ δέν έχει καμμία δικαιοδοσία, καμμία νομιμότητα και καμμίαν εξουσίαν. 
Το ΔΠΔ αξιώνει σχεδόν καθολικήν δικαιοδοσίαν εις τούς πολίτας κάθε χώρας παραβιάζοντας όλας τάς αρχάς της Δικαιοσύνης, νομιμότητος και νομότυπης διαδικασίας. Ουδέποτε θά παραχωρήσωμεν την Κυριαρχίαν της Αμερικής εις μίαν μή εκλεγμένη, ανεξέλεκτην, παγκόσμια γραφειοκρατία. Η Αμερική κυβερνάται από Αμερικανούς. Απορρίπτομεν την ιδεολογίαν της παγκοσμιοποιήσεως και αγκαλιάζομεν τό Δόγμα του Πατριωτισμού.
 Εις ολόκληρον τον κόσμον, τα υπεύθυνα έθνη πρέπει να υπερασπίζονται έναντι των απειλών κατά της κυριαρχίας όχι μόνον από την παγκόσμιον διακυβέρνησιν, αλλά επίσης και από άλλας, νέας μορφάς καταναγκασμού και κυριαρχίας. Εις την Αμερικήν πιστεύομεν ακραδάντως εις την ενεργειακήν ασφάλειαν δι΄ εμάς και διά τους συμμάχους μας. Ο ΟΠΕΚ και τα έθνη του ΟΠΕΚ ως συνήθως κατακλέβουν τον υπόλοιπον κόσμον. Και δέν μου αρέσει. Όπως σε Κανέναν δεν θα πρέπει να αρέση. Υπερασπιζόμεθα πολλά από αυτά τά έθνη αφιλοκερδώς και έπειτα μας εκμεταλλεύονται δίδοντας μας υψηλές τιμές Πετρελαίου. NOT GOOD… Θέλομεν να σταματήσουν να αυξάνουν τις τιμές. Θέλομεν να αρχίσουν νά μειώνουν τις τιμές. Και πρέπει να συνεισφέρουν σμαντικά δια την στρατιωτικήν προστασίαν από εδώ και εις τό εξής...»
 https://www.youtube.com/watch?v=sYvf-d_9OmA&feature=share&fbclid=IwAR18u6g9Sct337cBG1d-x-qLan1cY0Uu-UNQGiJqTTw2X_uImt0kCd5E2SQ 
 Ο J BIDEN, θεωρείται ο αγαπητός της Global Governance, Παγκοσμίου Διακυβερνήσεως. Με την εκλογήν του J Biden, αναμένεται νέος ισλαμικός χειμών (το 2011 τόν ονόμασαν «αραβική άνοιξι»), είτε αραβικός, τουρκικός, αφρικανικός, ταλιμπανικός, κινεζικός χειμών είτε κλπ! Εξ άλλου ο J Biden επιθυμεί δια την Κύπρον: «Ολοκληρωμένη διευθέτησιν δια την επανένωσιν της Κύπρου εις την βάσιν μίας διζωνικής, δικοινωτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα»! 
Τι έκανε όμως ως αντιπρόεδρος του Μπ. Ομπάμα επί ΟΚΤΩ έτη; 
 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΑ ΣΘΕΝΑΡΑ ΕΘΝΗ. 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
 Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: