25/11/21

1 ΣΚΟΡΟΔΟΝ + 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ = 011

 

 Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 5°C οἱ βαθμοί εἰς τὴν νεφελώδην Uppsala (Οὐψάλα) τοῦ Anders Celsius (1742), τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς. Τῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike, περὶ τῆς ὁποίας ἡ ξυγγραφή. 
 Ἀπὸ τὸν Συντονισμόν Ἑλλήνων Φιλογενῶν. 
 Hellenius ἀπόψεις περὶ τῆς πανδημίας.   (Hellenius εἶναι ἐπώνυμον Σουηδῶν)

 -Τὶ συντρέχει ἂραγε ἐκεῖ ἒξω; Ἐρώτησεν ὁ φιλέλλην Hellenius. (τὸτε ἐδόθη μὶα ἐρώτησις ὠς ἀπάντησις). 
 -Ὑπάρχει κάπου ἐκεῖ ἒξω ἐλπίς, διὰ τὸν κόσμον, διὰ τὸν πλανήτην Γῆ; !!! Ἓνα μῆλο τὴν ἡμέρα, κάνει τὸν γιατρούλη πέρα! Μὲ αὐτήν τὴν σοφήν ῥύσιν ἒζησαν οἰ πρόγονοί μας εἰς τὴν Σκανδι-ναυΐαν. 
 Ἐδῶ πρέπει νὰ ἀναφέρω ὂτι ἡ λέξις Σκανδιναυΐα εἶναι καθόλα Ἑλληνική. 
 Σκάνδος (scando) ἐλατήριον παγίδος, ἢ παγίς. (ὡς καὶ Σκάνδιξ ῖκος εἶδος ἀγρίου λαχάνου). Καὶ ναῦς. Καὶ ὠς ἐκ τούτου περιοχή ὡς Ναῦς γεμάτη παγίδες, ἐπικίνδυνη ναῦς, κιβωτός ἢ περιοχή (Πυθεύς, Πλίνιος, Στράβων). Ὑποστηρίζεται ἐπίσης ὃτι προέρχεται ἀπὸ Γερμανικόν ἢ ἀρχαίον Σουηδικόν Skaðin-awjō, ὃπερ ἐπικίνδυνη νῆσος. 
 Εἰς ἱστορικά βιβλία γίνεται ἀναφορά περί ἐποικιστῶν πρὸ χιλιάδων ἐτῶν καὶ δὴ πρὸ 3300 ἐτῶν. 
Ὑπῆρχεν Γεωργικός πληθυσμός πρὸ 2000 ἐτῶν (Δανία, Νότια Σουηδία). 
Ἐμφανίζονται οἱ «ἐπικίνδυνοι» Βίκινγκς, συμφώνως μὲ τοὺς Κέλτας, οἱ ὀποῖοι κατὰ παράδοξον τρόπον ἐταξίδευσαν εἰς τὴν Βόρειον Ἀμερικήν! 
Ἂρα ἦσαν ναυτικός λαός. Εἶχαν φθάσει καὶ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν (Miklagård) ὡς ἒμποροι. 
Ἐπρομηθεύοντο ἃλας, ἲσως ἐργαλεῖα κλπ (περὶ τὸ 700 μεχ καὶ παλαιότερον). 
Οἱ Κέλτες, οἰ Ἂγγλοι, τοὺς πρωτοαναφέρουν τὸ 892 μεχ ὃταν ἒκαναν ἐπιδρομήν εἰς τὰ δυτικά τῶν Κασσιτρρίδων νήσων. 
 Ἐν συνεχείᾳ θὰ ἀναφερθοῦμε εἰς τὰ Νεώτερα. 
Χθές τὴν 24ην Νοεμβρίου συνέβησαν δραματικά γεγονότα εἰς τὴν πολιτικήν. Διὰ πρώτην φοράν ἐξελέγη γυναίκα ὡς Πρωθυπουργός, ἡ σοσιαλδημοκράτισσα Magdalena Andersson, τῶν Σοσιαλδημοκρατῶν, ἡ ὁποία ἒχει ἀντικαταστήσει τὸν Stefan Löfven. 
Ἒμεινε πρωθυπουργός διὰ ἑπτά (7) ὣρας! 
Παραιτήθη αὐθημερόν διότι ἡ Βουλή ἐψήφισεν μὲ ἀποχήν τοῦ Κέντρου (C) τὸν προϋπολογισμόν τῆς ἀντιπολιτεύσεως (154 – 143). Αὐτὸ προεκάλεσεν τὴν παραίτησιν τῶν οἰκολόγων ἀπὸ τὴν Κυβέρνησιν. 
Ἀρνοῦνται νὰ «ἐφαρμόσουν» τὸ οἰκονομικόν πρόγραμμα τῶν «δεξιῶν» (καὶ τῶν καφεχιτώνων, ὃπως προκλητικῶς ἀποκαλοῦν τοὺς Σουηδούς Δημοκράτας (SD), δηλαδή μείωσις φόρων καυσίμων, ἐργασίας, κατὰ τῆς ἐγκληματικότητος που μαστίζει τὴν Σουηδίαν κλπ.
 Διότι 2 δις εὐρώ θὰ περικοποῦν ἀπὸ τὸ πρόγραμμα τῶν παγκοσμιοποιητῶν. Ἀλλά ἀναμένεται ἐντὸς ὀλίγων ἠμερῶν νὰ ἐπαναψηφίσουν (οἰ MP), ὃπως τὸ Κέντρον (C) καὶ τὸ Ἀριστερόν (V). Ἒως τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2022 θὰ κυβερνοῦν οἱ Σοσιαλδημοκράται (SAP) μὲ τὸ πρόγραμμα τῶν M, KD, SD. 
 Ἐδῶ πρέπει νὰ ὑπενθυμίσωμεν ὂτι οἱ οἰκολόγοι πρὸ δύο ἐβδομάδων, μὲ τὴν ἀνάληψιν καθηκόντων τῆς Μ. Άντερσον ὠς ἀρχηγοῦ τῶν Σοσιαλδη. ἒσπευσαν νὰ παρασύρουν τὴν Σουηδίαν εἰς ... «λοκντάουν!». Δηλαδή εἰς ἒναν νέον χορόν ἐξετάσεων (τέστ) ἀναγκαστικῶν ἐμβολιασμῶν κλπ. Διότι τὸ κίνημα τῶν ἀνεμβολίαστων θεωρεῖται ἀνύπαρκτον.
 Ἡ αἰτία εἶναι ΤΟ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ. 
Ἂν καὶ τὸ ὑγειονομικόν προσωπικόν πιέζεται καὶ ἐμβολιάζεται. Ἐπίσης οὐδεμία στατιστική ἀναφέρεται διὰ τὸ τὶ συντρέχει μὲ ὂσους ἐμβολιάζονται. Διατηρεῖται σιγή ἰχθύος. 
Ἐκεῖνοι, οἱ ἐμβολιασμένοι ποὺ παθαίνουν καρκίνον λ χ ἦτο «γραφτόν» νὰ ἀρρωστήσουν; 
Δίχως στατιστικήν τὰ ΜΜΕ παρουσιάζουν δειλά, θολά καὶ «ἀνάκατα» ὃτι καὶ ἂλλοι ἰοί χορεύουν εἰς τὴν πίσταν, Ἰδίως ὁ ἰός τοῦ «χειμερινοῦ ἐμμετοῦ» ποὺ παρουσιάζεται πλέον ἐπιθετικός. Ἐμεῖς εὐχόμεθα οἰ περιορισμοί νὰ εἶναι χαλαροί.
 Οἱ ἀνεμβολίαστοι πάντως θὰ ἒχουν εἰδικήν καρέκλαν εἰς τὰ θεάματα! Τέλος τὶ σημαίνει ὁ δυάδικος ἀριθμός 011; 
Ἰσοῦται μὲ 3. 
Σημαίνει ὂτι μὲ ἐναλλακτικήν διατροφήν, ἀρχέγονην, ὀρθομοριακήν, κλπ καὶ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΠΑΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΝ ἐπέρχονται ΤΡΙΑ ΚΑΛΑ. 
1. Ἐνίσχυσις τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος καὶ ΥΓΕΙΑ
,2. Ἀπομάκρυνσις τῶν τεχνητῶν ἰῶν γρίπης, 
3. Ἀνόρθωσις τῆς κοινωνίας καὶ τῆς οἰκονομίας. Ἀλήθεια, ποῖος καὶ ποίοι ΟΡΘΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ θὰ στείλῃ εἰς τὸ δικαστήριον καὶ εἰς τὴν φυλακήν τὸν Π.Ο.Υ. τὰς ἰατρικάς ἑνώσεις, τοὺς ψευδο-κυβερνήτας τῶν χωρῶν καὶ ὃλας τὰς ψευδο-φαρμακοβιομηχανίας, ποὺ εἰς ποσοστόν ἂνω τοῦ 90% (κατὰ τὴν ἰδικήν μου ἂποψιν) πωλοῦν σωρεία ἐπιβλαβῶν ἐμβολίων, φαρμάκων κλπ ἢ ἂλλων σκευασμάτων τὰ ὀποῖα ἐπιφέρουν οὐδεμία ἢ μερική εὐεργεσία εἰς τὸν ἂνθρωπον καὶ εἰς τὰ ζῶα ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΝΤΕΣ; 
 Τὶ ρόλο παίζει ἡ κάθε «μικρή Ὀλλανδέζα» ποὺ θεωρεῖ ΕΑΥΤΟΝ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΝ τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς χώρας μας;
ΟΥΣΤ! ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ ΟΙ ΠΑΝΤΟΙΟΙ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ. Τὶ δημογραφικόν ζητημα ἒχει ἡ ΕΛΛΑΣ ὃταν ἒχουν ἐκπατρήσει 800.000 ἀκαδημαϊκοί τὰ τελευταῖα ἒτη; Ἐνῶ ζοῦν ἂνω τῶν 10 ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων εἰς τὴν Ἀλλοδαπήν καὶ οἱ περισσότεροι ἐπιθυμοῦν, θέλουν καὶ παλεύουν νὰ ἐπιστρέψουν; 
 Ω ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ. ΘΩΡΑΚΙΣΘΕΙΤΕ ἀπὸ τὴν Pfizer, Astra Zeneca καὶ Moderna κλπ. 
Φροντίσατε τὴν Ἑλληνικήν φύσιν, τὴν ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑΝ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΟΛΩΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ.
 Η ΕΛΛΑΣ τού 2021, εἶναι εδώ. Τὸ Ὑπέρ Κόμμα τῶν Ἑλλήνων Δημοκρατῶν, ἒρχεται! Εἶσθε ἐσεῖς!
 ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ! 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Οὐψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: