18/4/23

Να γιατί έμεινε ο Παπάγος στην Αθήνα. Ο ίδιος το αποφάσισε

Από τα Πρακτικά της Συσκέψεως στα Ανάκτορα 
Τατοίου στις 11 το πρωί της 18ης Απριλίου 1941.
Παρόντες: Γεώργιος Β', Βασιλεύς των Ελλήνων 
Α, Παπάγος, Αρχιστράτηγος ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων Μ. Πάλερετ Πρεσβευτής της 
Μ. Βρεταννίας στην Αθήνα,  Η. Μ. Γουίλσων 
Αρχηγός των βρετανικών Δυνάμεων στήν Ελλάδα
 Ο Ντ. Αλμπιακ Αρχηγός των βρετανικών
 Αεροπορικών Δυνάμεων Μέσης 
Ανατολής 
 Ναύαρχος  Τέρλ, Στρατηγός Ο. Χέιγουντ Συνταγματάρχης Σάλσμπουρι  Αντισυνταγματάρχης 
Κ. Δόβας, Αντισυνταγματάρχης Ντόριαν 
Σμιτ.

 Πάλερετ: Εάν ο Βασιλεύς φύγη, τί θά κάμετε σεις; 

Παπάγος: Θα μείνω. 

Πάλερετ: Τι θα κάμη ο Στρατός; 

Παπάγος: Θα εξακολουθήση ότι κάμνει και σήμερον. 

Παλερετ: Δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν τα ελληνικά 
στρατεύματα εις την Πελοπόννησον και την Κρήτην; 

Παπάγος: Είναι εξαιρετικά δύσκολον, αφού διά μόνας τας 
βρετανικάς δυνάμεις αντιμετωπίζετε τόσας δυσχερείας. 

Παλερέτ: Δηλαδή θά μειούται η δυνατότης άντιστάσεως των
 έλληνικών δυνάμεων, ότε θά φύγη ο Βασιλεύς και η Κυβέρνησις.

 Παπάγος: Βεβαίως, τούτο σημαίνει ότι η κατάστασις είναι άπελπις.
Διά τούτο νομίζω ότι εάν ληφθή ή άπόφασις εκκενώσεως, πρέπει 
τούτο να γίνη το ταχύτερον. Δια την εκκένωσιν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βεβαίως όλοι οι δυνατοί λιμένες. 

Γουίλσων: Συμφωνώ. Παρουσιάζονται όμως δυσκολίαι άφ' ένός μεν
 εις το ζήτημα των οδών, αφ' έτέρου δε από τας νάρκας. 

(Μικρά διακοπή)

 Παπάγος: Πόσος χρόνος θα χρειασθή δια την έκκένωσιν; 

Γουίλσων: Όλα πρέπει να τελειώσουν προ της 6 Μαΐου, άλλως 
θα γίνη ένα μήνα άργότερα. 
Ερωτώ όμως εάν θά κρατήσωμεν έπί ένα μήνα.

 Παπάγος: Νομίζω ότι πρέπει να προτιμήσωμεν το πρώτον.

………………………………………. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: