9/12/16

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νομίζω ότι σήμερον έφθασεν η ώρα να ενδυθώμεν τους αγραμμάτους ή τους πτωχούς τω πνεύματι ή τους αγνοούντας, αλλά τους πολίτας τους κατοικούντας εν Ελλάδι. Πρώτον διότι πρέπει νά μάθωμεν την Άλφα-βήτακαι δεύτερον νά μάθωμεν νά μετράμε μέ τόν Νού και όχι μέ τά δάκτυλα όπως οι τοκογλύφοι. Μόνον λοιπόν κατά αυτόν τόν τρόπον θά κατανοήσωμεν τόν παλαιόν και τόν σημερινόν νέο- Έλληνα.
Είναι αναγκαίον λοιπόν νά βεβαιώσωμεν τον Έλληνα πολίτην ότι τά Ομόλογα ονομαστικής αξίας 100 ευρώ αποτιμούνται και πωλούνται 100 ευρώ... αλλά όμως ότι ο κόπος του Έλληνος πωλείται εις τήν τιμήν των ...35 ευρώ της ονομαστικής αξίας των 100 ευρώ!
Δηλαδή; Ε; Θάλαττα, θάλαττα!
Επειδή λοιπόν τά έκανα θάλασσα μέ τά τοκογλυφικά μαθηματικά θά καταπιαστώ με τά της γλώσσας και τα της λογικής.
Έλεγεν ο αρχιεπαναστάτης Γ. Παπαδόπουλος τό 1984 «...μετά το 1974 εκείνοι πού διεχειρίστηκαν τά Κοινά εξήγγειλαν τήν Λήθην δέν ελησμόνησαν όμως τήν Εκδίκησιν. Έτσι εκαρπώθησαν τήν Λήθην εγκληματίαι πού υψώθησαν εις τιμητάς και εδιώχθησαν πατριώται πού εχαρακτηρίσθησαν εγκληματίαι...»
Έλεγεν μετά 32 έτη ο κομμουνιστής Τάκης Λαζαρίδης (σύντροφος του Ν. Μπελογιάννη και καταδικασθείς εις θάνατον). «Ο Μ. Θεοδωράκης έπρεπεν νά συγκαλέση εις κοινήν συναυλίαν όλους τούς Έλληνας και από τάς δύο πλευράς τού εμφυλίου...».
Οι ψεύται εδίδαξαν και διδάσκουν ότι την Μάχη περί το «Μακρυγιάννη» την 4ην  Δεκεμβρίου 1944 εκέρδισαν οι Κακοί.
Ούτως οι δολοφόνοι του Ελληνικού Λαού αποκαλούν κάθε εορτήν δια την υπεράσπισιν «ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» εορτήν μισαλλοδοξίας!
Τι θα εγίνετο όμως αν τα τάγματα των Ρότσιλντ, δηλαδή ο ΕΛΑΣ και οι κομμουνισταί εκέρδιζαν την Μάχην;
Θα έπαιρναν την ευλογία του Σκόμπι;
Οπωσδήποτε πρέπει να κατατίθεται στέφανος δια όλους τους πεσόντας εκεί τήν 4ην Δεκεμβρίου, όχι μόνον διά τους πεσόντας στρατιωτικούς και χωροφύλακας αλλά και δια τους εκατοντάδας εξαπατημένους Αθηναίους τους οποίους έστειλαν πρός σφαγήν οι οβριοί μεγαλοκουκουέδες οι οποίοι έτρωγαν και έπιναν εις τα μετόπισθεν.
Τιμή λοιπόν και Δόξα λοιπόν εις τους Υπερασπιστάς ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, του στρατοπέδου «Μακρυγιάννη».
Συνεχίζω ως εκ τούτου ανένδοτος. Αποκλείεται να κοιμηθώ ήσυχος όσο υπάρχει έστω και ένας μουσουλμάνος εν Ελλάδι και εν Ευρώπη.
Όσο θεωρείται τό ισλάμ θρησκεία, και όσο κυβερνούν τοκογλύφοι, απατεώνες και ψεύτες και δολοφόνοι του Ελληνικού Έθνους.
ΥΓ.Ηλιοφάνεια, και βαθμοί Κελσίου 7◦C εν Ουψάλα.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: