1/6/23

Η ΚΥΡΙΑ SINGULARIS ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΕ ΕΣΑΣ ΔΙ' ΕΣΑΣ!

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς
 Ἑλληνίδας. Αἲθριος, εἰς τοὺς 14°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Κυρία Singularis, ἐδῶ ὑπονοεῖται ἡ Singular Logic, ἡ ὁποία
προφανῶς διεκπεραίωσεν καὶ ἀναμένεται νὰ διεκπεραιώσῃ τὴν
 ἐργασίαν τὴν ὁποίαν τῆς ἒχουν ἀναθέσει (;;). 
Ὃπως ἡ ἀκραιφνής ἐξαδέλφή της, ἡ κυρία Dominion, ἡ ὁποία 
ἐμέτρησεν τοὺς 129 ἑκατομμύρια Ἀμερικανούς ψηφοφόρους ὡς
 155 ἑκατομμύρια (!) εἰς τὰς προεδρικάς ἐκλογάς τὴν 3ην
 Νοεμβρίου 2020. 
Διότι ἀποτελεῖ ὓποπτον τὸ ὃτι, ἐνῶ τὸ σύνολον 
τῶν ψηφισάντων κατὰ τὰ ἒτη 2004, 2008, 2012, 2016 ἐκυμαίνετο 
μεταξύ 123 -129 ἑκατομμυρίων ΑΙΦΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΜΙΑΣ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ
 ΑΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ 155 ἑκατ. ἢτοι εἰς 27.000.000 περισσοτέρους!
 Μὰ πῶς ἒγινε; Μήπως εἶχαν γεννήσει οἱ Ἀμερικανίδες 27 ἑκατ. 
περισσοτέρους; Μήπως ὁ πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ εἶχεν δώσει 
ὑπηκοότητα εἰς 27 ἑκατ. παρανόμους ἢ μήπως οἱ χιλιάδες "
ἒνθερμοι" φίλοι τοῦ πρ. Μπιντεν ἐξώκοιλαν, παρήγαγαν μὲ τὴν
 κυρία Dominion  27 ἑκατ. φρέσκα ἠλεκτρονικά ψηφαλάκια;
Ποῖος καὶ πότε θὰ ἐλέγξῃ ποῖοι ἐψήφισαν 5 καὶ εἲκοσι φοράς;
Διότι 62.984.828 τὸ 2016 καὶ 74.216.154 τὸ 2020 Ἀμερικανοί
 ἐψήφισαν Ντ. Τράμπ ( +11 ἐκατ.). Ἐνῶ  65.853.514 τὸ 2016, 
ἐψήφισαν Χίλλαρι Κλιντον, καὶ 81.283.53 πρ. Μπιντεν τὸ 2020 
(+15,4 ἑκατ.).
 Κάτι παρόμοιον πιθανόν νὰ ἒγινε καὶ εἰς τὴν Γαλλίαν, ὃπου εἰς τὸ
 ἀναμενόμενον σύνολον ψηφισάντων εὑρέθησαν 5 ἐκατομμύρια 
περισσότεροι ψηφίσαντες, ὡς διὰ ἡλεκτρονικῆς μαγείας!
 Αὐτά διὰ τὴν Ἱστορίαν τῶν καλῶν δημοκρατιῶν.
"Ποσῶς" προκύπτει τὶ τὸ παράξενον εἰς τὴν Γραικίαν. Ὃλοι ὃσοι 
ἓλκονται πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὃλοι ὃσοι ἐρωτοτροποῦν μὲ τὴν
 ἀγαπημένη μας χώρα (παραγγέλλονται καὶ ἐπιστέλλονται) εἶναι 
ὑπήκοοι πρώην ...Ἀγγλικῶν ἀποικιῶν! Νιγηριανοί, Πακιστανοί, 
Βεγγαλέζοι, κλπ. Καὶ βεβαίως ἰσλαμισταί εἰς τὸ θρήσκευμα.
 Ἒρχονται εἰς τὴν Ἑλλάδαν καὶ εἰς τὰς Εὐρώπας νὰ μᾶς διδάξουν 
τὴν σοφίαν τῶν ἱερῶν των βιβλίων. 
Μόνον τὰ 6.000 ἀσυνόδευτα ἒφτασαν διὰ μέσου τοῦ
 πρωθυπουργικοῦ γραφείου τοῦ Κ. Μητσοτάκη τὸν Αὒγουστον 
τοῦ 2019. Ἐνῶ καταφθάνουν 140.000 φρέσκοι Πακιστανοί ἀπὸ 
ἂλλα κυβερνητικά περάσματα. 
Τὶ θὰ πωλοῦν καὶ εἰς ποίους εἶναι ἂγνωστον ἒως αὐτήν τὴν 
στιγμήν. 
Ἒτσι λοιπόν, Ἀκούων ὃρα - Ἀφοῦ ἀκούσεις ἲδε (78 Δελφικόν). 
Ἐργάζου κτητά - Δούλεψε διὰ νὰ ἀποκτήσῃς (79 Δελφικόν) καὶ 
Πλούτῳ ἀπίστει - Μὴν ἐμπιστεύεσαι εἰς τὸν Πλοῦτον (Δελφικόν 
128).
Ὁ Πραγματικός πλοῦτος ἒχει παραχθεῖ ἐπάνω εἰς τὸ ἒδαφος τῆς
 Ἑλλάδος Γῆς. Ὃπως αἱ ἐπιστῆμαι.
Ὁ Μιχαήλ Ψελλός συνέγραψεν λόγου χάριν βιβλίον, 
"Σύνταγμα εὐσυνόητον εἰς τὰς τέσσαρας μαθηματικάς ἐπιστήμας",
 Ἀριθμητικήν, Μουσικήν,Γεωμετρίαν καὶ Ἀστρονομίαν (ἀλλά καὶ 
Μετεωρολογίαν, 1018-1078).
Ποῖοι εἲμεθα ὃμως ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες;
Ὁ Μέγας Νίκος Καζαντζάκης, γράφει εἰς τὸ "Ταξιδεύοντας, 
Ἀγγλία, σ.67: "Πρὶν ἀπὸ μᾶς φώναζαν μὲ στριγγές φωνές, σὰν
 ὂρνια καὶ παραμιλοῦσαν οἱ λαχτάρες τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν
 μποροῦσαν νὰ ἀρθρώσουν ἓνα νηφάλιο λόγο. Ἐμεῖς (οἱ Ἓλληνες) 
κυνηγήσαμε ἀπάνω ἀπὸ τὸ Χάος τὴ λέξη, τῆς κόψαμε τὰ φτερά καὶ
 τὴ στελιώσαμε ἀπάνω στ' ἀϊτώματα τοῦ Νοῦ, ἀφτέρωτη Νίκη!
Πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, οἱ στοχασμοί ἦταν μπουλούκι ἀγύμναστο, φλύαρο, 
άκατάστατο, ποὺ τὀ κυρίευε πανικός μπροστά ἀπὸ βροντές, τὶς
 ἀστραπές, τὰ ὀνείρατα καὶ τὸ θάνατο. Δὲν μποροῦσαν νὰ 
συνταχθοῦν σὲ στρατό ὀργανωμένο, στὴν πρώτη ἐπέλαση τοῦ 
σκοταδιοῦ σκόρπιζαν. Ἐμεῖς ὀργανώσαμε τοὺς στοχασμούς, 
δημιουργήσαμε τό συλλογισμό -θέση, ἀντίθεση, σύνθεση-,
 ἀνοίξαμε δρόμους, ἀνακαλύψαμε νόμους, νικήσαμε τὸ ΧΑΟΣ.
Ἂν ἦταν κάθε λαός νὰ διορίζονταν στὴν Κυβέρνηση τοῦ 
Σύμπαντος καὶ νά 'παιρνε μιὰν Ὑπεύθυνη θέση, ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες, 
ἒπρεπε νά διοριστοῦμε ΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!
 Νὰ πῶς θὰ μιλοῦσαν οἱ Ἓλληνες, δίνοντας λόγο. 
Πόσον καιρόν βάσταξε τὸ Ἑλληνικό θάμα; 
Μία στιγμή, μιάν ἀστραπη, μὰ τὶ σημαίνει;
Ἡ τελειότητα δὲ βαστάει περισσότερο, κι οὒτε εἶναι ἀνάγκη νὰ
 βαστάξη. Ἒδειξε ἲσαμε ποιά κορφή μπορεῖ νὰ φτάσῃ ὁ ἂνθρωπος, 
κι ἡ κορυφή αὐτή πού στέκεται αἰώνιο ὁρόσημο τὴς ἀξίας τοῦ
 ἀνθρώπου".
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ!
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΑΙ! ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ, ΑΝΩΝΥΜΕ.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.
Φυσική Ἀνοσία. Ἣλιος, Κίνησις καὶ Βιταμίνη C.
Μεσογειακή Διατροφή.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ρε Χατζαρα, τι χάλια είναι αυτά με τον Φαηλο; Αφού έφτιαξε κόμμα με τον Τζημερο και πήραν 48.000 ψήφους περίπου, τώρα λέει ότι θα ψηφίσει κνουδου; Τι ξεφτίλα είναι αυτή; Και κάνει δώρο έτσι τους ψηφοφόρους του στον (φ)ουστη;

Η Εθνική Προδοσία του 1897. Το Παλάτι και οι Εθνικόφρονες εκαναν πολιτική με το αίμα των Ελλήνων. Το 1897 ήταν ο πρόλογος του 1922

Ο Κωνσταντίνος ο 12ος, που "θα έπαιρνε τον Πόλη" ήταν ο Προδότης . Το είχε  ξανακάνει.  Με εντολή των Αγγλων, υποχώρησε από την Λά...