11/1/20

Ο πρεσβευτής της Ελλάδος στο Βελιγράδι Ρ. Ρωσέττης προς τον Ιωάννη Μεταξά, πρωθυπουργό και υπουργό των εξωτερικών γι τη στάση Γιουγκοσλαβίας και για την ύπουλη στάση Βουλγαρίας

Βελιγράδι, 11 Ιανουαρίου 1941, ώρα 15:15
"Ενεχείρισα εις Αντιβασιλέα Γιουγκοσλαβίας επιστολήν Υμετέρας Εξοχότητος. Ούτος μοι είπεν ότι Γιουγκοσλαβία θα αμυνθή κατά επιθέσεως Γερμανίας προσθέσας: «Δέον αρκεσθήτε εις την δήλωσιν ταύτην δεν δύναμαι διά ευνόητους λόγους νά είπω περισσότερα. Εάν Γερμανοί κατέλθωσι διά Βουλγαρίας, τί δύναμαι νά πράξω; Η θέσις της Γιουγκοσλαβίας είναι λίαν δυσχερής. Δέον ληφθή ύπ' όψιν ή έσωτερική κατάστασις καί αί δυσχέρειαι με τους Κροάτας καί Σλοβένους, οίτινες δεν βλέπουν τον λόγον διατί θα εμπλακεί εις πόλεμον ή Γιουγκοσλαβία, έφ' όσον δεν υφίσταται άπ' εύθείας επίθεσιν». 
Μοί προσετέθη ότι έσχε σχετικήν συνομιλίαν μετά Πρεσβευτοϋ Αγγλίας (ον είχον παρακαλέσει προβή εις βολιδοσκόπησιν), έκφράσαντος απορίαν του διά χλιαράν στάσιν Γιουγκοσλαβίας, όστις όμως είπεν Άντιβασιλεύς δεν φαίνεται αντιλαμβανόμενος δυσκολίας μας. Περαιτέρω μοί είπεν οτι γερμανικός στρατός έν Ρουμανία ανέρχεται εις 100.000, αποσταλέν δέ πολεμικόν ύλικόν ύπέρογκον δι' ο καί διερωτάται, ποίοι υπό Γερμανίας έπιδιωκόμενοι σκοποί. Ήδη άποστολαί διά Ουγγαρίας έσταμάτησαν, άλλά κατά πάσαν πιθανότητα έπαναληφθώσι. 
Είναι ανήσυχος διότι βλέπει Βουλγαρίαν τηρούσαν ύπουλον στάσιν καί θεωρεί βέβαιον ότι βούλγαρος Πρωθυπουργός είδε γερμανόν ύπουργόν Εξωτερικών, δέν γνωρίζει όμως ποία θέματα συνεζητήθησαν. 
Τον ανησυχεί επίσης στάσις των Σοβιέτ, τά όποια εκδηλώνουν ένδιαφέρον των διά Κωνσταντινούπολη.
 Ταύτοχρόνως όμως λέγουν ότι πόλις αύτη εχει ανάγκην μεγάλης ενδοχώρας, ην δέον κατέχη Βουλγαρία. Πολιτική αύτη ένθαρρύνει βουλγαρικήν άδιαλλαξίαν, ην κάπως έξουδετερώνει άπόφασις Τουρκίας προς άντιμετώπισιν παντός απευκταίου διά τών όπλων. Έχάρη ιδιαιτέρως διά νέαν έλληνικήν νίκην Κλεισούρας καί παρεκάλεσε μετά θερμών συγχαρητηρίων διαβιβάσω Ύμετέραν 'Εξοχότητα φιλικωτάτους χαιρετισμούς. 
Θά ίδω Πρεσβευτήν Αγγλίας καί τηλεγραφήσω".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

13/24 Ιουνίου. Η Επέτειος του Μαρτυρίου του Ρήγα στο Βελιγράδι πριν από 226 χρόνια και το μνημόσυνο για την Ρήγα και τους επτά εθνομάρτυρες που έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα που οργάνωσα το 1998 στα 200 χρόνια από την εκτέλεση τους

Όταν εκτελέστηκαν ο Ρήγας και οι επτά «μαθητές» του, στο Βελιγράδι, στον πύργο Νεμπόϊσα, το Ημερολόγιο στο Βελιγράδι, την Κωνσταντινούπολη, ...