16/11/23

ΤαμτάκΦαβιέροι ἀρχηγοί καὶ Ταμερλάνοι φοβεροί

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς τοὺς -3(-7)°C ἐν Οὐψάλα. Σκότος, ὑγρασία, χιὼν. -23°C εἰς τὰ βόρεια. Χειμών. ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.

Ἓλληνες
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΙΣ: 
Ποῖος ἒσφαξεν τὸ 11% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ;
ΤΑΜΤΑΜ
Ταμτάκοι, ταμερλάνοι ἐχθροί
σκυλεύουν τὸ κορμί σου Ἀγνή
καὶ δύσμοιρη ὦ Ἑλλὰς ἱερή,
πανένδοξη, περιφανή.
ΤαμτάκΦαβιέροι ἀρχηγοί
 καὶ Ταμερλάνοι φοβεροί
μᾶς κατακτήσαν μιάν αὐγή
προτού ξυπνήσουν οἱ φρουροί.
Ταμτάκοι κυβερνοῦν, ἀκοῦς,
ἀγνώριστοι νυχτοκρατοῦν
καὶ τὴν ἡμέρα τοὺς χαζούς
ψειρίζουν καὶ τρομοκρατοῦν.
Ἐφιάλτες Ταμερλάνοι κυβερνοῦν,
Προδότες καὶ Ταμτάκοι μᾶς πωλοῦν
Γ.Δ.Κ.
Ἡ Ἐλπίς τῆς Ἑλλάδος εἶναι οἱ ἀπόγονοί μας. 
Οἱ ἀπόγονοι τῶν συγγενῶν καὶ φίλων μας. Ἡ Συνέχεια τοῦ Ἒθνους,
τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ τοὺς προφυλάξωμεν ἀπὸ τὰ Ἂγρια Θηρία.
 Οἱ Λωτοφάγοι ἐγγλέζοι καὶ σταυροφόροι. Οἱ Λαιστρυγόνες τοῦρκοι καὶ 
μεσανατολίται. 
Οἱ Κύκλωπες Ροτσάϊλντ καὶ τοκογλύφοι. 
Μαινάδες Ὑποτελείας αίωροῦνται ἐπάνω μας. 
Ἡ Κακογλωσσία τοῦ Τριτόφυλου, ἡ Ἐξὰρτησις καὶ ἡ Λήθη.
 Ἒστησαν χρηματιστήριον καὶ καζίνον διὰ νὰ μᾶς ὑποδουλώσουν καὶ νὰ 
μᾶς ληστεύουν καθημερινῶς.
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΨΕΥΣΤΑΙ ΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΥΔΗ
Τὸ ρῆμα εἶναι ψεύδομαι καὶ ὂχι "λέω ψέμματα". 
Τὸ ψεῦδος ὂμως λέγεται καὶ ψέμμα, ἂν προτιμᾶς. 
Ὃμως πρέπει νὰ λές καὶ τὸ γελοῖον ψεμματίζω(!). 
Ἀπὸ ποίαν γλωσσικήν ρίζα; Ἀρκεῖ λοιπόν τὸ ψεῦδος - ψεύδομαι. 
Διότι ψε - αὐδή (φωνή). Τέλος εἰς τὰ "ψέμματα" τοῦ "ψεμματούρη"
 ψεύστη (καὶ ψεύτη) Γιοχάννη Jean Ψυχάρη (Ὀδησσός, Παρίσιοι
 1854 - 1929),  τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ψευδοφιλολόγου Ἐμμανουήλ Κριαρᾶ 
(Πειραεύς, Χανιά, 1906 - 2014) καὶ τῶν λοιπῶν. 
Ἐκ τοῦ ψεύδω - ψεῦδος ἀπαντῶμεν 35 λήμματα. Ἐκ τοῦ ψέμμα - ω ΕΝΑ 
λῆμμα! Λέγεις ψευδορκία ἢ ψεμματορκία;
"Ὁ ψεύτης θὰ κάνῃ τὰ πάντα διὰ νὰ μὲ πείσῃ εἰς τὸ ψεῦδος ποὺ λέγει", 
"Ἂς μὴν κοιμᾶμαι τὸν ὓπνον τοῦ Δικαίου". Ἀπολλώνιος.
Ἡ ἐπαναφορά λοιπόν καὶ καλλιέργεια τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης εἶναι 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ὂσον καὶ δυνατή. 
Σκοπός εἶναι ἠ ἀκρίβεια τῶν νοημάτων, ἠ σμίκρυνσις τῶν κειμένων ὡς 
καὶ ἡ λῆψις, ἡ κατάληψις τῶν λέξεων.
 Ἡ δημιουργία συνάψεων εἰς τὸν ἐγκέφαλον πρὸς εὐεξίαν καὶ μνήμην.
 Ἐννοῶ τοῦ Ἓλληνος ἀνθρώπου, ὃπου ἡ Ἑλληνική γλῶσσα ἀνιχνεύεται εἰς 
τὴν Διπλήν Σπειροειδήν Ἓλικαν (ΤΟ DNA).
 Ἲδε Η ΔΙΠΛΗ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗΣ ΕΛΙΞ, ΤΟ DNA
"ΙΠ. ΔΑΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ 2".
Ἒργον τῶν ἰσλαμιστῶν (ἁπάντων ἀπὸ τοὺς σκληροὺς τοῦ Μπίν Λάντιν 
καὶ τῶν ΙΣΙΣ ὡς τοὺς πλέον μετριόφρονας ταλιμπάνους καὶ χαμάς) εἶναι
 ἡ καταστροφή καὶ πλήρης ἀσφαλτόστρωσις τοῦ παρελθόντος καὶ τῆς 
Ἱστορίας εἰς τὴν Μέσην καὶ Ἐγγύν Ἀνατολήν, ὡς καὶ τὴν Βόρειον Ἀφρικήν.
 Ἡ ἐξαϋλωσις τοῦ γένους τῶν άνθρώπων, ποῦ ἒχουν κατοικήσει ἐκεῖ καὶ τυχόν νὰ ἒχουν ἀφήσει γονίδια. Καὶ αὐτό συνεχίζεται ἀπὸ τὸ 642 ανε (ἀρχῆς νέου ἐνιαυτοῦ, ΑΒΑ: Ἀρχῆς Βασιλείας 
Αὐγούστου).
ΚΑΤ' ΑΡΑΝ ΟΙ ΕΞΩΒΕΛΙΣΜΕΝΟΙ. ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΕΦΙΑΛΤΑΙ, ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ 
ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ
 ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1204 ΚΑΙ ΤΟ 1453. ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΕΓΓΛΕΖΟΙ, 
ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΑ ΚΛΕΠΤΡΟΝΙΑ, ΦΡΑΝΤΖΕΖΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΕΖΟΙ. ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ: 
ΕΧΟΜΕΝ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΝΩΜΕΝ ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΔΥΝΑΤΑ ΝΑ ΕΠΕΒΙΩΣΗ. 
ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΜΕΝ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΩΜΕΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΗΘΟΣ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ. ΜΑΘΕΤΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΑΡΓΑ Η 
ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΩΜΕΝ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΩΜΕΝ, ΟΠΩΣ ΘΑ 
ΗΘΕΛΑΝ ΕΚΕΙΝΟΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΕΓΚ. ΕΡ.: Ὁ "πολυγαμίας" Τσίνγκις Χάν (Чингис Хаан, 
ποὺ σημαίνει «παγκόσμιος κυβερνήτης», 1162 - 18 Αυγούστου 1227).  
Φρόντιζε νὰ κυκλοφοροῦν τρομακτικαί φῆμαι διὰ ἐκείνον καὶ τὸν στρατόν
 του ἒτσι ὣστε νὰ μειώνεται τὸ ἠθικόν τοῦ ἀντιπάλου πρὶν τὴν ἒναρξιν 
τῆς μάχης. Τζιν-Χάνοι καὶ Ταμερλάνοι ἒχουν σπείρει τὰ γονίδιά των εἰς
 ἀνατολήν καὶ δύσιν. Πολλοί σὰν τὸν Σόρος, Ἀλέξις, Κούλις, κλπ εἶναι 
"κρᾶμα" Λεβίν, Σκύθων καὶ Μογγόλων. Ἀπόδειξις ὂτι ἀρνοῦνται νὰ
 ἐξετασθῆ τὸ DNA των.
ΕΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΙΣ: Διὰ τὶ ἀπαγορεύουν τὰς χρονολογήσεις οἱ "θρησκευτικοί"
 μηχανισμοί;
Ἓλληνες εἰς Σουηδίαν 1959 - 2015. 
Καθηγηταί Παν/μιου ἐξ Οὐψάλας: Κώστας Λάμπου, Μαρία Μάλαμα, 
Δημήτρης Μιχαηλάκης, Ἀπόστολος Μπαντέκας καὶ ὁ
 Γεράσιμος Χουλιάρας (Ἀθῆναι).
Ἂλλος πρὸς τὸ ΚΕΣ...

15 /28 Νοεμβρίου 1922 η καταδίκη και η εκτέλεση των Έξι

ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.
Περιοχή συνημμένων

Δεν υπάρχουν σχόλια: