26/4/18

Πάς πρόσφυξ Κύριος!

Τό Μέγα Ερώτημα πρός τήν Ελληνικήν πολιτικήν είναι ΑΝ τό Ευρύτατον Ελληνικόν Κίνημα επιβάλλει Μίαν Εθνικήν Πολιτικήν, τήν Δικαιοσύνην καί όπως καταθέτει η εκπομπή, ΑΝ ωθεί τήν Ελληνικήν Κοινωνίαν νά ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ τό Ευρωπαϊκόν Κεκτημένον.
Καθοριστικόν θεωρείται δέ κατά πόσον ελέγχεται η πολιτική ηγεσία τών Αθηνών. Άν όντως εφαρμόζεται η Σύμβασις τής Γενεύης τής 28 Ιουλίου 1951 καί τό Πρωτόκολλον δια το Καθεστώς των Προσφύγων 16 Δεκεµβρίου 1966. Παρατηρούμεν εμφανώς ότι καταστρατηγούνται άπασαι αι Διεθνείς Συμφωνίαι. Πάντοτε εις βάρος τών γηγενών πληθυσμών τής Ευρώπης.
Η Σημερινή Κυβέρνησις τών Αθέατων εις τήν Σουηδίαν επί παραδείγματι αρνείται νά εφαρμόση καί τά πλέον απλά συμφωνημένα:
Νά απελάση τούς 9 000 «νεαρούς Αφγανούς» πρός τό Πουθενά, οι οποίοι μέ χρήματα τών Σουηδών φορολογουμένων εκρίθησαν Μή Πολιτικοί Πρόσφυγες είτε ότι είναι ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΚΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ.
Η Κυβέρνησις τών Αθέατων, σοσιαλισταί καί Σορο-πράσινοι, μέ τήν συγκατάβασιν αριστερών καί κεντρώων προωθούν νόμον εναντίον τών άπελάσεων.
Εις τήν Ελλάδαν οι Παρόμοιοι Σορό-φιλοι Θεατοί, Τσίπρα, Βίτσας καί company, αφού έχουν αρνηθεί εξ αρχἠς τήν ΜΕΙΩΣΙΝ τού αριθμού αποδοχής Π Π (πολιτικών Προσφύγων), όπως πρέπει νά πράξη έκαστη χώρα ευρισκομένη εις ΚΡΙΣΙΝ, έχουν δημιουργήσει μίαν νέαν υπαλληλικήν κατηγορίαν: τούς «Εισπράκτορας Επιδομάτων Ασύλου ή Πλανόδιους».
Αντί νὰ επιστήσουν τήν Προσοχήν εις τούς Π Πρόσφυγας διά τάς Υποχρεώσεις των έναντι τής χώρας Υποδοχής, κάνουν έναν Βίτσα Δηλαδή εφαρμόζουν τόν Σορονόμον Ασύλου «Απαράδεκτον νά συλλαμβάνονται οι μετανάσται τής Μυτιλήνης καί όχι εκείνοι πού ἐδημιούργησαν τά επεισόδια!».
Διά τόν ισλαμόφιλον Βίτσα η Ελλάς πρέπει νά αποικιθή καί μάλιστα απο τούς Λογής καί Διαφόρους: «κάθε τόπος καί πατρίς».
Πάς πρόσφυξ Κύριος!

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα 

Δεν υπάρχουν σχόλια: