27/1/10

Η Νότια Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM) είχε έτοιμο σχέδιο βοήθειας στην Αϊτή, 24 ώρες πριν τον σεισμό

A Haiti disaster relief scenario had been envisaged at the headquarters of US Southern Command (SOUTHCOM) in Miami one day prior to the earthquake.

The holding of pre-disaster simulations pertained to the impacts of a hurricane in Haiti. They were held on January 11. (Bob Brewin, Defense launches online system to coordinate Haiti relief efforts (1/15/10) -- GovExec.com, complete text of article is contained in Annex)


http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17122

The Defense Information Systems Agency (DISA), which is under the jurisdiction of the Department of Defense (DoD), was involved in organizing these scenarios on behalf of US Southern Command.(SOUTHCOM).

Defined as a "Combat Support Agency", DISA has a mandate to provide IT and telecommunications, systems, logistics services in support of the US military. (See DISA website: Defense Information Systems Agency).

On the day prior to the earthquake, "on Monday [January 11, 2010], Jean Demay, DISA's technical manager for the agency's Transnational Information Sharing Cooperation project, happened to be at the headquarters of the U.S. Southern Command in Miami preparing for a test of the system in a scenario that involved providing relief to Haiti in the wake of a hurricane." (Bob Brewin, op cit, emphasis added)

by Michel Chossudovsky

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ένα σενάριο ανακούφισης καταστροφής της Αϊτής είχε προβλεφθεί στην έδρα της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ (SOUTHCOM) στο Μαϊάμι μία μέρα πριν από το σεισμό.

Η διενέργεια των εκ των προσομοιώσεων πριν την καταστροφή αφορούσαν τις επιπτώσεις τυφώνα στην Αϊτή. Πραγματοποιήθηκαν στις 11 Ιανουαρίου. (Bob Brewin, η Άμυνας ξεκινά online σύστημα για να συντονίσει τις προσπάθειες ανακούφισης της Αϊτής (15/01/10) - GovExec.com, πλήρες κείμενο του άρθρου περιέχεται στο παράρτημα)


http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17122

Η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφοριών Αμύνης (Defense Information Systems Agency--DISA), η οποία βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του Υπουργείου Άμυνας (DoD), συμμετείχε στη διοργάνωση αυτών των σεναρίων για λογαριασμό της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ. (SOUTHCOM).

Οριζόμενη ως «Υπηρεσία Υποστήριξης Μάχης», η DISA έχει εντολή να παρέχει συστήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας για την υποστήριξη του στρατού των ΗΠΑ. (Βλέπε ιστοσελίδα DISA: Defense Information Systems Agency).

Την ημέρα πριν από τον σεισμό, "την Δευτέρα [11 Ιαν, 2010], ο Jean DEMAY, τεχνικός διευθυντής DISA για το έργο Διακρατικής Συνεργασίας Ανταλλαγής πληροφοριών της υπηρεσίας, έτυχε να βρίσκεται ατα κεντρικά γραφεία της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ στο Μαϊάμι προετοιμάζοντας για μια δοκιμή του συστήματος σε ένα σενάριο που περιλάμβανε την παροχή αρωγής προς την Αϊτή μετά από έναν τυφώνα.» (Bob Brewin, ό.π., η υπογράμμιση δική μου)