12/4/18

Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Όπως έχω προαναφέρει η «πορεία» από τήν Μεσόγειον πρός Χερμανίαν, Δανίαν καί πρός τόν Γήϊνον πόλον τής Αρκτικής είναι κατωφερής. Απόδειξις είναι καί η χαμηλοτέρα θερμοκρασία πού παρατηρείται όσο πορευόμεθα τόσον πρός τόν πόλον τής Αρκτικής όσον καί πρός τόν πόλον τής Ανταρκτικής. Δηλαδή 25◦C, βαθμοί εις τήν Μεσόγειον καί εις τήν χώραν τού Ηλίου τήν Ελλάδα, 0,6◦C εις τό μέσον τής Σουηδίας.

ΟΙ αρχαίοι ΗΜΩΝ ΠΡΟΓΟΝΟΙ εγνώριζαν λίαν καλώς ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΝ. Ύπερβόρειοι απεκαλούντο οι λαοί τού όρους Άτλαντος εις τήν «Λιβύην», δηλαδή εις τήν λεγομένην «Βόρειον Άφρικής». Ενώ οι παπικοί καί οι Αγγλοπρεπείς τραγέλαφοι έχουν ισοπεδώσει τά πάντα μέ τήν κάθετον επιβολήν τής Ημιμάθείας των. Όσον υπάρχει χώρα η οποία ονομάζεται «Greece» είτε «Griechenland» άλλο τόσον υπάρχει βόρειος καί νότιος πόλος. Καί αυτό διότι οι αγράμματοι τών Αμπραχαμίτικων ιερατείων (πάπας καί λοιποί) αρνούνται επιδεικτικώς τήν ανάδειξιν τής χώρας Ημών ΗΕLLAS (ΕΛΛΑΣ) τού λαού τών HELLENS (Ελλήνων) καί τής HELLENIC Culture (δηλαδή τής Ελληνικής Πολιτείας καί Ιστορίας).
Ενώ επιμελώς φροντίζουν νά παραποιούν καί αποποιούνται τήν τών Ελλήνων γνώσιν καί Γραμματείαν.

Ποίος ημιμαθής (καί ως εκ τούτου Αγγλοπαρμένος βλάξ) συνεχίζει νά υποστηρίζη ότι ο Πολωνός «παπαδάκος» Νικολάους Κοπέρνικους υπήρξεν καί υπηρέτησεν ως Αστρονόμος; Πάντως ο πραγματικός Αστρονόμος, ο Γαλιλαίος κατεδικάσθη εις θάνατον (καί δή εις τήν ΠΥΡΑΝ) και μόλις τό 1983 παρεγράφη η θανατική του ποινή.

Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Κάποιος, εν τω μεταξύ, έγραψεν ότι όλοι όσοι γράφομε μένομεν εις τά λεγόμενα. «Είμαστ όλο λόγια» γράφει. Καί εννοεί ότι λείπουν «τά έργα». Οπωσδήποτε η κρίσις τού Απριλίου πρό οκταετίας ητο ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ. Καί όταν λέγομεν «Αναμενόμενη κρίσις εις τήν Ελλάδα», εννοούμεν τήν κατά κράτος επίθεσιν κατά τής Ελλάδος, ως χώρα καί γή, τήν επίθεσιν κατά τών Ελλήνων, κατ΄ αρχάς ως Έθνος αλλά καί ως πολίτας καί ως ανθρώπους. Φίλοι καί εχθροί εστράφησαν εναντίον ημών τών απογόνων, εκείνων οι οποίοι ΥΠΗΡΞΑΝ οι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ τής σημερινής εδραιωμένης καί κυριαρχούσης ουμανιστικής Πολιτείας ανά τόν Κόσμον.

Η Αναμενόμενη επίθεσις-κρίσις τών ερπετοειδών πάσης φύσεως, δηλαδή τήν ΕΠΙΘΕΣΙΝ τών τοκογλυφικών κέντρων, όσον καί τών σαυροειδών ακολούθων αυτών, δηλαδή τών διαφόρων διεθνών lobbies, consortia καί syndicates ήτο οργανωμένη. Όσο καί αν αυτό ακούγεται παράλογον. Τόν Μάϊον 2009 είχεν επισκεφθεί τήν Στοκχόλμη ο σημερινός πρωθυπουργός τής διά τετάρτην φοράν αριστεράς (προτέρα συμμετοχή εις τάς κυβερνήσεις Γ. Παπανδρέου τό φθινόπωρον 1944, καί Τζανετάκη καί μετά Ζολώτα 1989).
Τότε κατά παράδοξον τρόπον είχεν εκδηλώσει τόν φόβον «Πραξικοπήματος». Εφοβούντο καί Φοβούνται λοιπόν τά φερέφωνα τών τοκογλύφων, τήν ΟΡΓΗΝ τού Ελληνικού Λαού...

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα  

Δεν υπάρχουν σχόλια: