28/10/09

Το Πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν, και ο αρχιεκφωνητής του ΕΙΡ Κώστας Σταυρόπουλος

«Ἕλληνες, ψηλὰ τὸ κεφάλι, ψηλὰ τὶς καρδιές»

Το Πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν, το έγραψε βιαστικά ο Παπάγος, και εστάλη οι στους ραδιοθαλάμους του ΕΙΡ στο Ζαππείο , χειρόγραφο, χωρίς να δακτυλογραφηθεί .

«Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουσιν ἀπὸ τῆς 05:30 ὥρας τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς Μεθορίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους»
Η «δωρική λιτότητα» του κειμένου, οφείλεται μεν στην αδυναμία του γράψαντος, άκαπνου και απόλεμου «ανακτορικού στρατηγού»*, αλλά εάν ξεχάσουμε τον υποκειμενικό παράγοντα, το κείμενο από μόνο του παίρνει άλλη διάσταση, την οποία του προσέδωσε η «δωρική» φωνή και ο εθνικός παλμός του αρχιεκφωνητή του ΕΙΡ Κώστα Σταυρόπουλου

Στις 27-4 1941 λίγο πριν να μπουν οι Γερμανοί στην Αθήνα, ο αρχιεκφωνητής του ΕΙΡ Κώστας Σταυρόπουλος είπε:
“Σὲ λίγο ὁ σταθμὸς αὐτὸς δὲν θὰ εἶναι ἑλληνικός, μὴν τὸν ἀκοῦτε! Ἕλληνες, ψηλὰ τὸ κεφάλι, ψηλὰ τὶς καρδιές”.

Ένα επίσης δωρικό διάγγελμα, που δεν το έγραψε όμως κανείς. Ήταν προσωπικό διάγγελμα του Κώστα Σταυρόπουλου. Από την μεγάλη πατριωτική του Καρδιά.

ΥΓ.*Θυμίζω τη δήλωση του Γεωργίου Παπανδρέου, στην κηδεία του Παπάγου.

«Σήμερον εσυνέβησαν δυο πράγματα δια πρώτην φοράν.Ο νεκρός στρατηγός ήκουσεν κανονιοβολισμούς και ο Ευταξίας ίστατο όπισθεν του Καραμανλή».
Διάγγελματα 28ης Οκτωβρίου 1940

---------------

«Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.
Έλληνες,
Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον το Έθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
Ιωάννης Μεταξάς».
-------
«Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι βέβαιος ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνίς θα εκτελέσωσι το καθήκον των και θα φανώμεν αντάξιοι της ενδόξου ημών Ιστορίας.
Με πίστιν εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν ως εις άνθρωπος, θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι της τελικής Νίκης.
Γεώργιος Β'»

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χατζάρα θεωρῶ πρέπον νὰ μποῦν τὰ ἀνακοινωθέντα στὴν πρωτότυπη μορφή τους:

«Αἱ ἰταλικαὶ στρατιωτικαὶ δυνάμεις προσβάλλουσιν ἀπὸ τῆς 05:30 ὥρας τῆς σήμερον τὰ ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς Ἑλληνοαλβανικῆς Μεθορίου. Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους»

“Σὲ λίγο ὁ σταθμὸς αὐτὸς δὲν θὰ εἶναι ἑλληνικός, μὴν τὸν ἀκοῦτε! Ἕλληνες, ψηλὰ τὸ κεφάλι, ψηλὰ τὶς καρδιές”

25 Μαίου1807. Η επανάσταση των Γιαμακλάρ στην Κωνσταντινούπολη που ανέτρεψε τον Σελίμ Γ

Στις 25 Μαΐου 1807 , ενώ συνεχιζόταν η πολιορκία της Λευκάδας, από τον Αλή Πασά, και ο μέγας Βεζύρης Ιμπραήμ Πασάς Χιλμί είχε αναχωρήσει απ...