30/9/21

ΚΑΤΟΥΡΟΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟΝ ΤΗΣ PFIZER

 Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 

Βροχερός εἰς 10°C παρὰ τὰς Οὐψάλας, τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς. Τῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike. 

 Ἀπὸ τὸν Συντονισμόν Ἑλλήνων Φιλογενῶν. 

 Ἒξοδος Φιλογενῶν πρὸς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηναίων, Πανελλήνων. (Θαλασσοκλέους περὶ τυραννίδος Πανδημίας. Πνύκα). Πανέλληνες, Ἀθηναῖοι. 

 Τέλος ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ 30/9/21 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ καὶ εἰς τὴν ΣΟΥΗΔΙΑΝ.

 «Σιγά μὴν ἀλλάξει κάτι. Ἐδῶ καὶ ἒξι μήνας εἲχαμε παραμερίσει τὰ μέτρα». Ἒλεγε κάποιος Ἑστιάτωρ. 
 Ἐπισήμως ὃμως ἂρονται ὃλοι οἰ περιορισμοί. 
Ποδόσφαιρα, θέατρα, συναυλίαι γεμίζουν πάλι. Καὶ εἰς τὰ μέσα συγκοινωνίας ἐπανέρχεται τὸ βήξιμο. Φθάνουν οἰ ἐμβολιασμοί! Τ
ρίτη σύριγγα μόνον διὰ τοὺς γέρους. Εἲπαμε καὶ εἰς τὴν Σουηδίαν ἰσχύει ἡ Συνταξιοδοτική Μεταρρύθμισις. Ὂχι ἐμβολιασμός εἰς τοὺς 12-15 μαθητάς. Ὃπως ἐπίσης ἰσχύει καὶ Ο ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΙΝΕΙΣ ΕΙΣ ΟΥΔΕΝΑ! 

 Ἡ Σουδία ἀρνεῖται νὰ γίνῃ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ὃπου ἀπολύονται δεκάδες χιλιάδες ἐργαζόμενοι ὑγειονομικοί. ὃσοι ἀρνοῦνται νὰ τσιμπηθοῦν.
 Ἡ Κανονικότης εἰς τὴν Σουηδίαν μᾶλλον ὑποδηλώνει ὃτι ἂδειασαν τὰ ἀποθεματικά ταμεῖα. Καὶ ὃτι ὃποιος θὰ ζητήσῃ «Νέα κρατικά δάνεια» θὰ χάσῃ εἰς ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ τοῦ 2022. Εξ ἂλλου ἐπὶ 2000 ἐμβολιασμένων μὲ Pfizer, διεπιστώθη ὃτι μετὰ ΕΠΤΑ ΜΗΝΑΣ εἶχεν μειωθεῖ ἡ ἀνοσία, παραγωγή ἀντισωμάτων, κατὰ 85% καὶ ἀκόμη περισσότερον μὲ Ἂστρα Ζενέκα. 

 Τὸ ΘΕΜΑ ὂμως περὶ Ἀντιφάσεως. Διαβάζω σχόλιον: 

«Ο Μειδίας, παλαιός αντίπαλος του Δημοσθένη, ένα ισχυρό και αδίστακτο πολιτικό πρόσωπο, πάμπλουτος πολίτης, είχε γρονθοκοπήσει κάποια στιγμή τον Δημοσθένη. Ο Δημοσθένης τόν έσυρε δικαίως στο δικαστήριο μετά την προσβολή και επίθεση που δέχτηκε, και μάλιστα σε δημόσια δίκη. 

Στο κάτωθι απόσπασμα ο Δημοσθένης προβάλλει την αντίφαση που παρατηρείται στην πόλη ως προς τα πολιτικά προνόμια: ΑΓΟΡΕΥΕΝ Ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Ἐγὼ γὰρ οἶδ' ὅτι πολλοὶ πολλὰ κἀγάθ' ὑμᾶς εἰσιν εἰργασμένοι, οὐ κατὰ τὰς Μειδίου λῃτουργίας, οἱ μὲν ναυμαχίας νενικηκότες, οἱ δὲ πόλεις εἰληφότες, οἱ δὲ πολλὰ καὶ καλὰ τῇ πόλει στήσαντες τρόπαια· ἀλλ' ὅμως οὐδενὶ πώποτε τούτων δεδώκατε τὴν δωρειὰν ταύτην οὐδ' ἂν δοίητε, ἐξεῖναι τοὺς ἰδίους ἐχθροὺς ὑβρίζειν αὐτῶν ἑκάστῳ, ὁπότ' ἂν βούληται καὶ ὃν ἂν δύνηται τρόπον. Οὐδὲ γὰρ Ἁρμοδίῳ καὶ Ἀριστογείτονι· τούτοις γὰρ δὴ μέγισται δέδονται δωρειαὶ παρ' ὑμῶν καὶ ὑπὲρ μεγίστων. Οὐδ' ἂν ἠνέσχεσθ', εἰ προσέγραψέ τις ἐν τῇ στήλῃ "ἐξεῖναι δὲ καὶ ὑβρίζειν αὐτοῖς ὃν ἂν βούλωνται"» (μόνον τὸ ἀρχαῖον κειμ.).

 ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟΓΡΑΙΚΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ. -Εἶναι γνωστόν τοῖς πᾶσι, ὃτι γράφεται καὶ λἐγεται εἰς τὴν Ἑλληνικήν γλώσσαν ἀπευθύνεται πρὸς τοὺς Πανέλληνας.
 Δηλαδή πρὸς τοὺς φιλογενεῖς, ποὺ μετέχουν καὶ συναπαρτίζουν τὸ Ἒθνος τῶν Ἑλλήνων. Ὃμως ὃπως καὶ παλαιότερον, πρὸ 200 ἢ 1200 ἢ πρὸ 2370 ἐτῶν, 
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ εἰς τὴν κοινωνίαν ἑλευθέρων πολιτῶν.
 Η ΑΝΤΙΦΑΣΙΣ ἐμφανίζεται εἲτε ὡς γάτα εἲτε ὡς πάνθηρ.

 Ἡ πόλις τῶν Ἀθηναίων ἀπὸ τὴν 16ην Νοεμβρίου 1973 τρομοκρατεῖται καὶ κατασπαράσσεται ἀπὸ μίαν ἀγέλην σαρκοβόρων ζώων, τυρανοσαύρων ἢ ὂτι ἂλλον δύναται ὀ σκεπτόμενος ἂνθρωπος νὰ διανοηθῇ.

 Ὁ καλοκάγαθος πατριώτης καὶ ἐθνικιστής Γ. Παπαδόπουλος ἐπέτρεψεν ἂθελά του εἰς τὴν ἀγέλην Γαλλοεγγλέζων πάνθηρων νὰ χυμήξουν εἰς τὸ σῶμα τῆς ὂμορφης Ἑλλάδος. 

Ἀξιωματοῦχοι τῆς Ἐκείνης μεγαλειότητος «ξεδοντιασμένης» αὐτοκρατορίας ὑπὸ τὸν πλήρην ἒλεγχον τῶν ΜΕΓΑΛΩΝ γνωστῶν τοκογλυφικῶν οἰκογενειῶν συνωμότησαν καὶ ἐπανέφεραν εἰς τὴν πολιτικήν σκηνήν τῶν Ἀθηνῶν τοὺς ἰδιωφελεῖς. Τοὺς ἀπογόνους τῶν δολοφόνων τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. 

200 ἒτη μετὰ τὴν ἐπανάστασιν ἒχει ἐκλεγεῖ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας μὶα δικαστικός ἡ ὁποία, ἀνιστόρητη οὖσα ΑΓΝΟΕΙ τὰ περὶ τῆς Ψυχής τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους. Τὸν ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ. 

Ὃπως καὶ ὂλοι οἱ ἡμιμαθεῖς liberalistas, socialistas, communistas, pandemistas καὶ klimatistas. Ἐπανέφεραν τὸν «Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν», Κων/νον Κ. . 

Τὸν «’Εμεῖς θὰ πάρωμεν τὸ μεγάλο μέρος τοῦ Αἰγαίου καὶ οἱ τοῦρκοι τὸ μικρόν» Κων/νον Μ. 

Τὸν «118 γραμμάρια γάλα», «πέντε ἀλῆτες ἒχουν μπλοκάρει τοὺς δρόμους» Κων/νον Σ. ἐξέγερσις ἀγροτῶν 1996, τὸν «ἀπάτη Χρηματιστηρίου καὶ ἀπάτη ΕΝΟ-εὐρώ». Τὸν «κάνετε τὴν κρίσιν εὐκαιρίαν» Γεώργιον Π. Τὸν «ΟΧΙ καὶ ΝΑΙ εἶναι ἲδια πραμάτεια» ποὺ ἀπέκτησεν οἰκόπεδον «Βόρεια Μ.»

 Αλέξις Τ., ποὺ μαζί μὲ τὸν ΣυριγγοΚούλιν Μ. ἒκαψαν καὶ Μάτι καὶ Φρύδι ΚΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ! Τὸν «τὴν πώλησιν τῆς Ἑλλάδος ἀφήστε την σὲ μένα» Συριγγοκούλιν Μ. Ἒφεραν ἐπίσης τὸν «καὶ μὲ τὸν διάολον θὰ πᾶμε» Φλωράκην (καὶ πῆγαν), τὸν νομοθέτη τοῦ ἀλυσσοδέματος ὃσων χρεωστοῦν 5 εὐρώ εἰς τὴν γραικίαν greece, Γεώργιον Π. δηλαδή εἰς τὸ κράτος τῶν Ροτσάϊλντ καὶ Σόρος... 

 Ω ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ τῶν πρόστυχων καὶ ἐγκληματικῶν ἐμβολιασμών τῆς Παγκοσμίου Ἁρπακτικῆς Συμμορίας μὲ τὰ Pfizer, Astra Zeneca καὶ Moderna. Σεβαστεῖτε τοὺς ἀπογόνους σας. 
 ΜΗΝ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ. ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΪΖΕΡ, ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΑ ΖΕΝΕΚΑ, κλπ Ἀποτρέψατε τὴν Συνταξιοδοτικήν Μεταρρύθμισιν!
 Τὴν συνεχιζομένην ἐξόντωσιν τῶν Ἑλλήνων. Συνταξιούχων καὶ Ἀρρώστων. Η ΕΛΛΑΣ τού 2021, εἶναι εδώ. 
Τὸ Ὑπέρ Κόμμα τῶν Ἑλλήνων Δημοκρατῶν, ἒρχεται! Εἶσθε ἐσεῖς! 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: