16/4/09

Το κράτος των Τραπεζών και των ημετέρων.

Η Εμπορική Τράπεζα καλύπτει και συγκαλύπτει τους «μεγαλοπαπαγάλους» των εκδοτών που υπέβαλαν ψευδή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, του Νόμου 1599 του 1986, ότι δεν έχουν προσβληθεί οι εκλογές στην ΠΟΕΣΥ, για να πάνε …ταμείο.

Σύμφωνα με τον νόμο: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.”

Το ερώτημα είναι, γιατί η Εμπορική Τράπεζα δεν εφαρμόζει τον νόμο του ελληνικού κράτους και παρέχει ασυλία στους παπαγάλους των εκδοτών, και δεν ενημερώνει τον εισαγγελέα για το ποινικό αδίκημα που διέπραξαν ψευδόμενοι, ο πρόεδρος και ο ΓΓ. της ΠΟΕΣΥ;


Σπύρος Χατζάρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: