10/10/12

Το Σάββατο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη

Το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012 στις 20.30 μμ , στον πολυχώρο «Δεσμοί Ελλήνων», στην Κάτω Τούμπα, (Πασαλίδη 29, περιοχή Αγ. Φανουρίου),
θα παρουσιάσω το βιβλίο μου για την επανάσταση του 1821 ,«Η επανάσταση των Φιλογενών» -«Έτος 21ο των Φιλικών».

-Η «ιερά» Σύνοδος, που οργανώνει συνέδριο για την Επανάσταση στην Μονή Πετράκη δεν με κάλεσε, διότι αυτά που λέω δεν αρέσουν στην Συναγωγή και τη Μεγάλη Στοά του Λονδίνου.

-Το ενδιαφέρον για τη νέα εκπομπή στο ΑΡΤ και για το «δελτίο των 11», αυξάνεται. Χθες 402 είδαν την εκπομπή από το μπλόγκ. Οι Προβολές σελίδων ήσαν 2.075.
Ευχαριστώ!

Σπύρος Χατζάρας

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΩΔΗ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ἐν τῷ μοναστηρίῳ τοῦ Βατοπεδίου τῇ ια΄ τοῦ Ἰουλίου (11 Ιουλίου), κατὰ τὸ ᾳωιζ΄ ἔτος (1817) τὸ σωτήριον.
Σωφρόνιος Ἀθηναῖος, μοναχὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Δημοσιεύτηκε στον «Λόγιο Ερμή» του 1818.

1.
Φίλτατοι Συμπατριῶται!
Ἡ διχόνοια ὡς πότε;
Τῆς φρονήσεως ἡ ὥρα
Ἔφθασεν ἐξόχως τώρα.
Συντριβήτω ἡ κακία!
Ζήτω ἡ φιλογενία!
2.
Σόλωνος Θεμιστοκλέους,
Ὀλυμπίου Περικλέους
Εἶστε ἀπόγονοι, ὦ φίλοι!
Φάνητε πατρίδος στύλοι.
Διὰ τὶ ἡ μικροψυχία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!
3.
Ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους
Ὡς συμπατριώτας φίλους,
Βοηθοῦντες εἷς τὸν ἄλλον
Μὲ ἐνθουσιασμὸν μεγάλον·
Διὰ τὶ ἡ μνησικακία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!
4.
Ἐντροπὴ καὶ καταισχύνη
Εἶναι ἡ ἀγνωμοσύνη,
Κ’ εἰς αὐτοὺς μὲν τοὺς χυδαίους
Μάλιστα δ’ εἰς τοὺς σπουδαίους.
Διὰ τὶ ἡ ἀπανθρωπία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!

5.
Μιμηθῶμεν ὁμοφρόνως,
Ἐπαινῶμεν δ’ εὐγνωμόνως
Τοὺς Ἑλλάδος εὐεργέτας,
Ὄχι Γέτας, Μασσαγέτας.
Διὰ τὶ ἀχαριστία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!
6.
Ὦ σχολαστικοί! Εὐθέως
Ἄφετ’, ἄφετε γενναίως
Ὕβρεις τε καὶ λοιδορίας,
Ψεύδη καὶ συκοφαντίας!
Ἕως πότ’ ἀναισχυντία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!
7.
Κρότον δὲ τῶν λεξειδίων
Ἀποῤῥίψατε ὡσαύτως,
Καὶ κακῶν κανονιδίων
Καὶ μὴ γράφετε ἀτάκτως.
Φθείρου ματαιοπονία!
Ζήτω ἡ φιλογενία!
8.
Καταστήσωμεν σχολεῖα
Ἀρετῆς διδασκαλεῖα·
Ἀρετὴν ἄς διδαχθῶμεν
Καὶ μὴ λεξοπαταγῶμεν.
Ἔξω, ἔξω ἡ κακία!
Ζήτω ἡ φιλογενία!
9.
Εἰς τὴν τρομερὰν πτωχείαν,
Τὴν ὀρθὴν φιλοσοφίαν
Πάντες ἐναγκαλισθῶμεν,
Καὶ προθύμως ἐκβοῶμεν,
Ἔξω, ἔξω ἀμαθία!
Ζήτω ἡ φιλογενία!
10.
Σεβαστέ μου Πατριάρχα,
Ἐκκλησίας ταξιάρχα,
Λύχνε Πίστεως τῆς θείας,
Λάμπων τῷ φωτὶ σοφίας!
Ζῆθι ἐν εὐδαιμονία,
Ζήτω ἡ φιλογενία!
11.
Ὥς περ ὁ Οὐρανοφάντωρ,
Ὦ τοῦ κλήρου θεῖε κράντωρ,
Σὺ τῷ ὄντι συμβουλεύεις
Πάντας καὶ καλῶς παιδεύεις!
Ζήτω σου ἡ παρουσία,
Ζήτω ἡ φιλογενία!
12.
Σὺ ποιμὴν καλὸς ὑπάρχεις,
Καὶ σοφῶς προβάτων ἄρχεις,
Κ’ ἐπὶ τὸν μηρὸν σου βάλλεις
Τὴν ῥομφαίαν σου, καὶ ψάλλεις,
Ἔξω λύκοι καὶ θηρία!
Ζήτω ἡ φιλογενία!
13.
Ἅγιοι Μητροπολῖται,
Ἱερώτατοι μεσῖται,
Κράξατε συμφώνως πάντες,
Ἐκ τοῦ ὕπνου ἀναστάντες,
Ἔξω ἡ φιλοπλουτία!
Ζήτω ἡ φιλογενία!
14.
Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας,
Τέκνα ἱερᾶς σοφίας!
Ἐν ταῖς προσευχαῖς ἀπαύστως
Λέγετε τανῦν εὐτάκτως,
Ὦ Θεέ, Αὐτοσοφία,
Ζήτω ἡ φιλογενία!
15.
Κήρυκες Εὐαγγελίου,
Τοῦ ἁγίου τε καὶ θείου!
Εἰς τὸν ἄμβων’ ἀναβῆτε,
Καὶ δακρύοντες φωνεῖτε,
Τέκνα, ὄχι ἀμαθία!
Ζήτω ἡ φιλογενία!
16.
Ὦ πνευματικοὶ γενναῖοι,
Ὡς γονεῖς σοφοί, σπουδαῖοι,
Λέγετε ἐξομολογοῦντες,
Πάντοτε δακρυῤῥοοῦντες,
Δότε, δότε εἰς σχολεῖα,
Ζήτω ἡ φιλογενία!
17.
Προὔχοντες καὶ Ἡγεμόνες,
Οἱ τοῦ γένους κηδεμόνες!
Ἀγαπᾶτε τὴν ἙΛΛΑΔΑ.
Προσκυνεῖτε τὴν Παλλάδα!
Μεθ’ ὑμῶν ἡ ὁμονοία!
Ζήτω ἡ φιλογενία!
18.
Ὦ διδάσκαλοι σοφίας,
Ἀρετῆς τε καὶ παιδείας,
Κριτικοὶ καὶ Φιλολόγοι,
Ἰατροὶ καὶ Δικολόγοι!
Διὰ τὶ ζηλοτυπία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!
19.
Ἔμποροι μικροὶ μεγάλοι,
Ὥς περ Ζωσιμάδαι ἄλλοι,
Δείξατε τὴν προθυμίαν
Εἰς ἘΛΛΑΔΟΣ θεραπείαν.
Διὰ τὶ φιλαργυρία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!
20.
Ὦ φιλόμουσοι, γενναῖοι,
Ἄξιοι τοῦ Γένους νέοι!
Λάμψατε ὡς περ φωστῆρες
Ἵνα γένησθε σωτῆρες!
Διὰ τὶ φιληδονία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!
21.
Ἕλληνες συμπατριῶται!
Πάντες θεραπείαν δότε
Εἰς ἙΛΛΑΔΑ σεβασμίαν,
Δυστυχῆ καὶ παναθλίαν·
Ὄχι, ὄχι ἀσπλαγχνία!
Ζήτω ἡ φιλογενία!
22.
Ἡ ΕΛΛΑΣ δακρυῤῥοοῦσα
Λυπουμένη καὶ θρηνοῦσα,
Γοερῶς ἀναστενάζει
Κ’ εἰς τὰ τέκνα της φωνάζει,
Ἕως πότ’’ ἡ ἀμαθία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!

Ἕως πότε ἡ κακία;
Ζήτω η φιλογενία!
Ἕως πότ’ ἀσυμφωνία;
Ζήτω η φιλογενία!
Ἕως πὸτ’ ἡ ἀτιμία;
Ζήτω ἡ φιλογενία!

Σφοδρές μάχες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ για το Τσασόβ Γιαρ. Η Πόλη θα απελευθερωθεί στο εγγύς Μέλλον

  Οι Ρώσοι πολεμικοί ανταποκριτές μεταδίδουν ότι «διεξάγονται μάχες σπίτι με σπίτι και δρόμο με δρόμο  στη νότια πλευρά, του Chasοv Yar»  κα...