18/1/24

ΟΙΟΙ ΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ; ΤΙ ΕΣΤΙ OXFAM ΑΡΑΓΕ;

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς
 Ἑλληνίδας.
 -14°C ἐν Οὐψάλα
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ἂς διαβάσωμεν τοὺς καταλόγους τοῦ οἰκονομικοῦ Περιοδικοῦ FORBES,
διὰ τοὺς ὑπερπλουσίους.
ΣΣ. Θεωρῶ τὸ FORBES ὃτι εἶναι μᾶλλον Ἰνστιτοῦτο / Ἳδρύμα, παρά 
περιοδικόν. Ἂλλως ἐπιτυχημένον. Διότι εἶναι τὸ "περιοδικό καὶ ἰντερνετικό 
σαλόνι" τῶν ἐπιχειρηματιῶν. 
Τὸ "εἰκονοστάσι" τῶν πλουσίων.
Πτυχές παρουσιάζει "ὁ οἰκονομικός ταχυδρόμος" εἰς τὸ
 "Οι πιο φιλάνθρωποι δισεκατομμυριούχοι – Πόσα κέρδισαν και πόσα 
έδωσαν".
Βλέπομεν εἰς τὴν θέσιν 3, τὸν "γνωστόν φιλάνθρωπον" Τζώρτζ Σόρος. 
Σημειώνεται δὲ: "Πηγή πλούτου, Hedge funds. Καθαρή περιουσία, 
8,6 δισεκατομμύρια δολλάρια. Δωρεά δια βίου, 18,1 δισεκατομμύρια 
δολάρια!!! Ἀλήθεια; Καὶ πῶς ζεῖ ὁ "φτωχός Τζώρτζ";
Ἐὰν, ἐν τούτοις, λέγεσαι OXFAM (Oxfam Sverige / Σουηδία), καταθέτεις 
εἰς τὸ Δελτίον Εἰδήσεων καὶ καταλόγους πλουσίων.
Lista - Κατάλογος (Σουηδῶν πλουσίων):
1. Stefan Persson, 18,5 miljarder / δις USD.
2. Antonia Ax:son Johnson med familj, 9,6 miljarder / δις USD.
3. Jörn Rausing, 8,8 miljarder / δις USD.
4. Kirsten Rausing, 8,8 miljarder / δις USD.
5. Finn Rausing, 8,8 miljarder / δις USD.
Πληροφοροῦν δὲ ὃτι, "De fem rikaste svenskarna äger tillsammans
 55,5 miljarder USD 60 % av Sveriges befolkning, 5 miljoner människor, 
äger tillsammans 43,2 miljarder USD.
«Οἱ πέντε πλουσιότεροι Σουηδοί ὁμοῦ κατέχουν 55,5 δισεκατομμύρια 
δολάρια, ἐνῶ τὸ 60% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Σουηδίας, 
5 ἑκατομμύρια ἂνθρωποι, κατέχουν ὁμοῦ 43,2 δισεκατομμύρια δολάρια! 
(Forbes real-time billionaires list, 30 nov 2023 + UBS Global Wealth Report
 2023).
(Forbes εἰς πραγματικόν χρόνον λίστα δισεκατομμυριούχων , 
30 Νοεμβρίου 2023 + Έκθεση Παγκόσμιας Πλούτου της UBS 2023).
OXFAM (the Oxford Committee for Famine Relief - ἡ ἐπιτροπή τῆς
 Ὀξφόρδης διὰ τὴν ἀνακούφισιν ἀπὸ τὴν πείνα).
Εἰς τὴν Σουηδίαν. 
"Även om Oxfam inte funnits så länge här i Sverige så har vi en lång historia 
och massor av erfarenhet i ryggen. Det första Oxfamkontoret grundades i 
Oxford 1942 av en grupp akademiker och aktivister. Organisationen gick då
 under namnet the Oxford Committee for Famine Relief, vilket senare 
förkortades till Oxfam. Gruppen kämpade för att mat skulle skickas till 
svältande kvinnor och barn i ockuperade Grekland under andra 
världskriget!
Det svenska kontoret öppnade i mars 2014. I Sverige arbetar vi med frågor 
som berör ekonomisk ojämlikhet, klimatojämlikhet och företags ansvar för
 mänskliga rättigheter. Παρόλο που η Oxfam δεν υπάρχει τόσο καιρό εδώ 
στη Σουηδία, έχουμε μια μακρά ιστορία και μεγάλη εμπειρία πίσω μας.
(Ἢτοι.Τὸ πρῶτο γραφείον τῆς Oxfam ἱδρύθη εἰς τὴν Ὀξφόρδη τὸ 1942 ἀπὸ
 μὶαν ὁμάδαν ἀκαδημαϊκῶν καὶ ἀκτιβιστῶν / ἐνεργῶν πολιτῶν. 
Ὠνομάσθη "ἡ Επιτροπή της Οξφόρδης διὰ τὴν Ἀνακούφισιν τοῦ Λιμού", 
ἡ ὁποία ἀργότερον ὠνομάσθη ἐν συντομίᾳ Oxfam. 
Η ομάδα ἠργάσθη νὰ ἀποσταλοῦν τρόφιμα εἰς γυναίκας καὶ παιδιά ποὺ
 λιμοκτονοῦσαν εἰς τὴν κατεχομένην Ἑλλάδα κατά τὴν διάρκεια τοῦ 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου!
Τὸ σουηδικόν γραφείον ἂνοιξε τὸν Μάρτιον τοῦ 2014.
 Εἰς τὴν Σουηδίαν, ἐργαζόμεθα μὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν οἰκονομικήν 
ἀνισότητα, τὴν κλιματικήν ἀνισότητα καὶ τὴν εὐθύνην τῶν ἑταιρειῶν διὰ
 τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα).
Καὶ εἰς τὴν ἐρώτησιν "Πώς χρηματοδοτείται η Oxfam"; 
δίδεται ἡ ἀπάντησις: 
Ἡ Oxfam Sweden συλλέγει χρήματα ἀπό τὸ σουηδικόν κοινόν μέσω 
δραστηριοτήτων διὰ τὴν στρατολόγησιν μηνιαίων δωρητῶν καὶ τὴν
 λῆψιν ἐφ' ἃπαξ δώρων, μὲ ἐπισκέψεις, μέσω ψηφιακών καναλιών εἲτε 
τηλεφωνικών κλήσεων. 
Η Oxfam Σουηδίας λαμβάνει επίσης συνεισφορὰς ἀπὸ ἑταιρείας,
 ἱδρύματα καὶ ἂλλους παράγοντας.
Σχόλιον.
Δυστυχῶς οἱ πλεῖστοι πεινασμένοι τοῦ 1942 ἐν Ἑλλάδι (ἂν ὂχι ὃλοι) ἒχουν
 παρέλθει εἰς ἂλλην διάστασιν, νὰ τοὺς ἐρωτήσωμεν ἐὰν ἒφαγαν τυρόπιτα
 τῆς OXFAM ἢ λεμονόκουπα ἀπὸ τοὺς σκουπιδοτενεκέδες τῶν
 μαυραγοριτῶν!
Διὰ τὴν ἱστορίαν, ὁ Σουηδικός Ἐρυθρός Σταυρός τὸ 1942 μὲ τοὺς
 Sture Linnér, Axel Persson εἶχαν ἀποστείλει 2 πλοῖα μὲ τρόφιμα 
διὰ τοὺς πεινασμένους Ἀθηνῶν - Θεσαλονίκης. 
Οἱ Ἲγγλις ἲσως νὰ ἒστειλαν εἰς τοὺς μαυραγορίτας καὶ τὸν ΕΑΜ/ΕΛΑΣ.
Στῆσε λοιπόν καὶ ἐσύ μίαν OXFAM, σοῦ κόβει! 
Μὴ ὑποχρεωτικόν νὰ εἶσαι Ἲγγλις-μαν, ἀλλὰ δίχως Ρωταριανούς ἢ δίχως 
ἡ ἑταιρεία νὰ εἶναι συμβεβλημένη μὲ τοὺς τοιούτους ΜΑΛΛΟΝ
 θὰ βαλτώσῃ. Ἂν ὃμως ἐπιτύχεις δημιουργεῖς θέσεις ἐργασίας καὶ
 ἐσὺ γίνεσαι financial man (οἰκονομικός παράγων). 
Ἂλλοι ἐργάζονται καὶ πληρώνουν συνδρομήν - συμβαλομισθίαν 
- ἐπιμίσθιον. Ἐσὺ, ὡς Πρόεδρος ἢ Διευθυντής ἀπολαμβάνεις, ταξί-δια, 
ὂχημα, καὶ μᾶλλον πολυτελές Γραφεῖον, βίλλα, κότερον (cutter, 
θαλαμηγόν), συμμετέχεις εἰς τηλεοπτικά "σόου". ΟΥΔΕΝ "ΚΟΜΠΟΔΕΜΑ" 
ἀποκτᾶς, ἀλλὰ εἶσαι διὰ τὴν ΙΣΤΟΡΙΑΝ καὶ τὰ ΣΑΛΟΝΙΑ, 
Ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ!
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ!
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: