ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ 
ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 
Βροχερός εἰς τοὺς 2°C ἐν Οὐψάλα. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝ ΠΟΙΟΙ ΜΑΣ ΠΕΡΙΠΑΙΖΟΥΝ.
Εἰς ὃποιον σημεῖον, ὃπου, εἰς τοὺς τέσσαρες ὁρίζοντας τῆς Ὑφηλίου, 
καὶ νὰ εὑρισκόμεθα, Ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες, ἀντιλαμβανόμεθα καὶ ἐν τέλει 
μαθαίνομεν ποῖοι μᾶς περιπαίζουν ἢ μᾶς ὑβρίζουν. 
Ποῖοι μᾶς ληστεύουν ἢ μᾶς δολοφονοῦν. 
Ὃλοι αὐτοί προέρχονται ἀπὸ φυλήν βαρβαρικήν. 
Ἀπὸ φυλήν ἐκτὸς συνόρων τῆς πάλαι ποτε Ἑλληνικῆς εἲτε
 Ἑλληνορωμαϊκῆς Ἐπικρατείας.
 Πρόκειται περὶ γλάνων (ὑαίνων), θώων (τσακαλιῶν). 
Ὃσοι ἐπήλυδες καὶ νὰ ἒλθουν εἰς τὴν Ἑλλάδαν Χώραν εἶναι διάφανη
 ἡ διάθεσίς των. Βλέπομεν μὲ τὰ μάτια τῆς Ψυχῆς ὂχι μόνον ἂν εἶναι 
βάρβαροι ἀλλά καὶ τὶ εἶδους βάρβαροι εἶναι.
 Εἶτε αὐτοί ὀνομάζονται Κυριάκος Ἂλφα εἲτε Κυριάκος Βήτα.
Εἲτε εἶναι Αἰ-γύπτιος (Ἲντζιπτ), ἀδιάφορος, εἲτε εἶναι ἐχθρός Πακιστανός.
Ἡ μεγίστη προσπάθεια παραπλανήσεως ἒλαβεν χώραν τὸ 1204.
 Ὃταν οἱ Δούρειοι "Φράγκοι", εἰσῆλθαν εἰς τὴν Πόλιν. Εἰς τὰν Πόλιν. 
Τὴν κατἐλαβον τὴν λεηλάτησαν καὶ τὴν καταλήστευσαν.
 Ἣ καὶ παλαιότερον ὃταν πλῆστοι ἐπήλυδες εἶχαν ἐνταχθεῖ εἰς τὸν
 Ἑλληνορωμαϊκόν Στρατόν καὶ διέβαλον ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἓλληνας
τοῦς ὁποίους ἐξετόπιζαν εἰς τὴν περιβόητον ΣΚΥΘΟΠΟΛΙΝ, περὶ τὸ 
341 μεχ.
Μία νεωτέρου τύπου ἐπιχείρησις ἐξολοθρεύσεως τῶν Ἑλληνικῶν 
πληθυσμῶν ἐπῆλθεν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
Εἰς τὸ βιβλίον "ΚΟΚΚΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ" (ΑΘΕΑΤΟΙ) τοῦ Σπ. Χατζάρα
 κατατίθενται στοιχεῖα τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς. 
Εἰς τὰ ἂδυτα τοῦ Μασονικοῦ κόσμου σχεδιάζονται παρόμοιαι
 ἐπιχειρήσεις.
ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΕΥΡΙΣΚΕΝ εἲτε άντλοῦσεν ΔΥΝΑΜΙΝ ὁ Ἓλλην Ἂνθρωπος 
νὰ ἀντιταχθεῖ (καὶ νὰ ἀντιτάσσεται) εἰς τὰ σχέδια αὐτἀ; 
Νὰ εὑρίσκει δύναμιν καὶ νὰ ἐπιβιώνει;
Ὁ κάτοχος τοῦ βραβείου Νομπέλ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ ἒγραφεν:
"ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟΝ δὲν ἒδωκες ποτὲ σὲ μὲνα / τὸν ὁλοένα ἐρημούμενο 
ἀπὸ τὶς φυλές τῶν Ἠπείρων / καὶ ἀπὸ αὐτὲς πάλι ἀλαζονικά, ὁλοένα, 
δοξαζόμενο!
Ἒλαβε τὸν Βότρυ ὁ Βορρᾶς / καὶ τὸν Στάχυ ὁ Νότος / τὴ φορὰ τοῦ 
ἀνέμου ἐξαγοράζοντας / καὶ τῶν δέντρων τὸν κάματο δύο καὶ τρεῖς 
φορές ἀνόσια ἐξαγοράζοντας...
Ὃπου, φωνάζω, καὶ νὰ βρίσκεστε, ἀδελφοί, / ὃπου καὶ νὰ πατεῖ τὸ πόδι 
σας, / ἀνοίξετε μιὰ βρύση, / τὴ δική σας βρύση τοῦ Μαυρογένη...
Δὲν ἀντέχω / καὶ τὰ σταυροδρόμια ποὺ ἢξερα ἒγιναν ἀδιέξοδα.
Σελδζοῦκοι ροπαλοφόροι καραδοκοῦν.
Χαγάνοι ὀρνεοκέφαλοι βυσσοδομοῦν.
Σκυλοκοίτες καὶ νεκρόσιτοι κι ἐρεβομανεῖς
κοπροκρατοῦν τὸ μέλλον..."
καὶ τελειώνει:
ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΚΤΟΝ, ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ
ΧΡΟΝΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ μετὰ τὴν Ἁμαρτία ποὺ τὴν εἲπανε Ἀρετή μέσα στὶς
 ἐκκλησίες καὶ τὴν εὐλόγησαν. Λείψανα παλιῶν ἂστρων καὶ γωνιές 
ἀραχνιασμένες τ΄οὺρανοῦ σαρώνοντας ἡ καταιγίδα ποὺ θὰ γεννήσῃ 
ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ τῶν ἀρχαίων Κυβερνητῶν τὰ ἒργα
 πληρώνοντας ἡ Χτίσις, θὰ φρίξῃ. Ταραχή θὰ πέσῃ στὸν Ἂδη, καὶ τὸ 
σανίδωμα θὰ ὑποχωρήσῃ ἀπὸ τὴν πίεσιν τὴν μεγάλη τοῦ ἣλιου. 
Ποὺ πρῶτα θὰ κρατήσῃ τὶς ἀχτίδες του, σημάδι ὃτι καιρός νὰ λάβουνε 
τὰ ὂνειρα ἐκδίκησι. Καὶ μετὰ θὰ μιλήσῃ, νὰ πεῖ: 
Ἐξόριστε Ποιητή, στὸν αἰώνα σου λέγε, τὶ βλέπεις;
- Βλέπω τὰ ἒθνη, ἂλλοτες ἀλαζονικά, παραδομένα στὴ σφήκα καὶ
 στὸ ξινόχορτο.
- Βλέπω τὰ πελέκια στὸν ἀέρα σκίζοντας προτομές Αὐτοκρατόρων καὶ 
Στρατηγῶν.
- Βλέπω τοὺς ἐμπόρους νὰ εἰσπράττουν σκύβοντας τὸ κέρδος τῶν δικῶν 
τους πτωμάτων.
- Βλέπω τὴν ἀλληλουχία τῶν κρυφῶν νοημάτων."
Ὃμως ἓνα κίνημα Ἑλλήνων, ὃπως τὸ ΚΙΝΗΜΑ21, τὸ μοναδικόν κίνημα 
ἀνεμβολίαστων ἐν Ἑλλάδι, χρειάζεται ἀνάδειξιν καὶ δυναμικήν
 συμπαράστασιν, ὣστε νὰ προωθηθοῦν τὰ σχέδια τῶν 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΟΣ διὰ πλήρην Ἀνεξαρτησίαν, αὐτάρκειαν ἀγαθῶν, 
φροντίδαν τῆς Ἑλλάδος καὶ ὑπεράσπισιν τῶν συνόρων (κλείσιμον).
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ, Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΠΙΑΖΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΚΛΠ.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
ΖΗΤΩ Η ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΣ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς