11/4/24

ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣΤΑΙ ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς 
Ἑλληνίδας. 
Βροχερός εἰς τοὺς 5°C ἐν Οὐψάλα. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Οἱ Ποιηταὶ ἒχουν γράψει ἀρκετὰ πρὸς διδαχήν ἡμῶν 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ. 
Ἓγραφεν τὸ 1953 ὁ Μιχάλης Κατσαρός εἰς τὸ "ΚΑΤΑ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ": 
Ὁ Δοῦλος ποὺ δραπέτευσε / ἒλεγε προσευχές στοὺς φιλήσυχους πολίτες /
 γονατίζοντας σὲ λιγδωμένα προσκέφαλα. / Ἐγὼ δὲν ἢλπιζα πὼς μπορεῖ 
νὰ σωθεῖ. / Οἱ χωροφύλακες ἒχουν γερή ὃραση - / δὲν διαλύονται 
μὲ αὐταπάτες καὶ ψυχοσάββατα... Ἐγὼ πάντως / ἐξακολουθοῦσα
 νὰ βλέπω τὸν ἐπερχόμενο μεσαίωνα / μὲ φάλαγγες πιστῶν / μὲ ἀργυρά 
δισκοπότηρα ἀφρίζοντα αἶμα...(συνέχεια εἰς τὸ τέλος).
Ποῖοι τέλος πάντων ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΑΙ 
( ἢ ΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣΤΕΣ) ποὺ ἐναντίον τους διεδήλωναν τὰ κομμουνιστά
 καὶ σοσιαληστά κινήματα ἀπὸ τὸ 1960 καὶ ἐντεῦθεν; 
Εἶναι μήπως τὰ κράτη Ἀγγλία, ΗΠΑ καὶ Γαλλία τοῦ 1947, ὃπως ἒχουν 
γράψει κατὰ τὸ δοκοῦν "ἀριστεροί" θεωρητικοί; 
Ποῖος τὸ ἐκμυστηρεύθη εἰς αὐτούς ἀπὸ τὰ "πρωτόκολλα τῶν σοφῶν";
Κατ΄ ἀρχὰς, οἱ κυβερνήσαντες ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1996, μὴ Ἓλληνες 
τὸ γένος, δηλαδή οἱ Κ. Σημίτης, Κ. Καραμανλῆς, Γ. Παπανδρέου, 
Α. Σαμαρᾶς, Α. Τσίπρας καὶ Κ. Μητσοτάκης ἒχουν στρέψει ποικιλοτρόπως 
τὰ πυρὰ τῶν "ἰμπεριαληστῶν" ἐναντίον τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων. 
Χρειάζεται μήπως Ἀπόδειξις;
Ὃχι βεβαίως, διότι ΟΥΔΕΙΣ καταστηματάρχης ἐπιτρέπει νὰ ἀπομακρυνθῆς
 τοῦ ταμείου δίχως "ΑΠΟΔΕΙΞΗ"!
ΣΣ. Οἱ ἀνωτέρω ἀναφαιρόμενοι, ὃμως, ἂς μᾶς ἀποδείξουν τὸ
 Ἑλληνοόμαιμον, τὸ Ἑλληνόγλωσσον καὶ τὴν ἙλληνοΠαιδείαν των.
 ΑΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΔΕΙΞΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ.
 Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὸν ὃποιον Ἀνάχαρσιν, λ. χ. Γ. Παπανδρέου (50% Ἑλληνικοῦ γένους, ὃστις ὑστερεῖ πλήρως Ἑλληνοπαιδείας, διότι ἐνέχει Ἀμερικανικήν ἢ ἂλλην). Ὂχι ὃμως Ἑλληνικήν.
 Ἃπαντες δὲ εἶναι πεπαιδευόμενοι εἰς ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΙΝ. 
Αὐτὸς εἶναι καὶ ἓνας λόγος ποὺ εἶναι ἀτυχές νὰ ἐνταχθοῦν εἰς τὸν 
Κατάλογον Τῶν Ἐφιαλτῶν Προδοτῶν, εἰς τὸν ΚΑΤΕΦΙΠ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
Διότι εἶναι πολίται τῆς Ἀλλοδαπῆς. 
Διότι ἒχουν ἐκπροσωπήσει εἲτε συγγενικάς φυλάς εἲτε ἲδια (ἰδιωφελῆ) καὶ
 συγγενικά συφέροντα. 
Καὶ πρὸς τοῦτον τὸν σκοπόν ΕΠΕΛΕΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣΤΑΣ"
οἱ ὁποῖοι λυμαίνονται τὴν Ἑλληνικήν Γῆν ἀπὸ τὴν 27ην Σεπτεμβρίου 1831. 
Διασύρουν δὲ καὶ ἐκτελοῦν τοὺς Ἓλληνας τὸ γένος ἀπὸ τὴν Ἀποφράδαν
 ἐκείνην Ἡμέραν, ΑΜΗ, τῆς δολοφονίας τοῦ ἀρχιεπαναστάτη φιλογενοῦς
 Ἱωάννη Καποδίστρια.
 Ἀμέσως μετὰ τὸ 1832, ἐν τούτοις, ἒγραφεν ὁ ἱστορικός Κων/νος Κούμας: 
"Μὶα Ἑταιρεία τῆς ὁποίας ἡ Ἀρχή μὲ ὃλον ὃτι ἐπροσπάθησαν τινές νὰ τὴν
 ἑρμηνεύσωσι ΜΕΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΙΝΟΙΓΜΑ ὀνομασθείσα Ε
ΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ἢρχισε (δὲν ἠξεύρει τις πότε) νὰ ἐνεργεῖ μυστικῶς τὴν
 ἐπανάστασι". (Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ, Σπύρου Χατζάρα, σελ. 42).
Δι" ὃσους ἀγνοοῦν. 
Ὁ "ΡΑΤΣΙΜΟΣ", εἶναι προϊόν - δηλητήριον τῶν ΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣΤΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ. 
Ἐνῶ ὀ Νίκος Καζαντζάκης διαλαλοῦσε τὸ 1920 καὶ 1930, τὸν ἀγώνα του 
διὰ τὴν ἐπιβίωσιν καὶ διαιώνισιν τῆς "ράτσας" του, 
 οἱ Ἰμπεριαλησταί προωθοῦσαν διαφορετικό Πολιτικόν Διακύβευμα.
 Ἂλλην Πολιτικήν Ἀντζέντα. 

Τὸ μῖσος κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς καὶ τὴν ἐξαφάνισιν τῶν Εὐρωπαϊκῶν
 φυλῶν ἢ λαῶν. Πλέον ἐντονώτερον ἀπὸ τὸ Φθινόπωρον τοῦ 1947. 
Ἂλλην "ἀντζέντα", τελείως διαφορετικήν ἀπὸ ἐκείνην τῶν ΑΝΤΙ. 
Τῶν σκηνοθετημένων "ἀντί", ἀφ' ἑνὸς τῶν κομμουνιστῶν 
καὶ σοσιαληστῶν (κυρίως τροτσκιστῶν καὶ ὁμοίων "διεθνιστῶν" 
ὑδροκέφάλων), τῶν λεγομένων "φιλελευθέρων τοῦ Διεθνοῦς" καὶ τῶν 
"φεμινιζόντων" τοῦ Ἰνστιτούτου Ροκφέλλερ.
 Ἀργότερον δὲ τῶν "ἀναρχικῶν" καὶ τῶν "οἰκολόγων", ΤΩΝ 
ΣΥΜΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ.
Ὃτι δῆθεν ΕΙΜΕΘΑ ΟΛΟΙ ΜΠΡΑΔΕΡΣ ἐνώπιον τοῦ Μεγίστου Κυρίου, 
τοῦ Μπαφωμέτ (ἢ ὃπως ἂλλως ἐπιθυμεῖ τις νὰ ὀνομάσει, τὰς θεότητας 
ἐξ Ἀνατολῶν. Πολυθεΐαν Κακοθεοτήτων ἐλάτρευαν καὶ λατρεύουν).
"Ἰμπεριαλισταί" κάθε ἂλλον παρὰ εἶναι τὰ κράτη. 
Καὶ μάλιστα τὰ Ἓθνη - κράτη. 
Ὃπως οἰ κομμουνιστοί καὶ Σοσιαλησταὶ ΔΙΑΤΥΜΠΑΝΙΖΟΥΝ ἐπὶ δεκαετίας
 (ὡς ἀντιφερέφωνα), εἰς τὰ πονήματά των. Δ Σάρλης, Νίκος Κοτζιᾶς (1980),
 Χρ. Μπαλωμένος (2010) κ α.
ΟΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣΤΑΙ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ"
Πλὴθος στρατῶν, ἐνόπλων καὶ ἀόπλων.
 Ἐκπαιδευομένους δὲ πολιτικοὺς, ὡς οἱ Ν. Κοτζιᾶς, Γ. Βαρουφάκης, 
Στ. Κασσελάκης, Εμ. Μακρόν, Κλάους Σβαμπ, κλπ
ΜΗΝ ΕΞΑΠΑΤΕΙΣΘΕ.
 Ἰμπεριαλησταὶ κάθε ἂλλον παρὰ εἶναι ἡ Ἀμερική, ἡ Ἀγγλία, ἡ Γαλλία, 
ἡ Γερμανία, ἡ Ρωσσία, ἡ Κίνα καὶ οἱ λαοί αὐτῶν.
 Ἰμπεριαλησταί εἶναι ΟΙ ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ, ΡΌΤΣΙΛΝΤ, ΡΟΚΦΕΛΛΕΡΣ,
 ΟΠΕΝΧΑΪΜΕΡΣ, ΜΟΡΓΚΑΝΣ, ΝΤΙΠΟΝΣ, ΣΟΡΟΣ, ΕΙΤΕ ΚΟΧ, οἱ ὁποῖοι
 ἐλέγχουν τὰς κυβερνήσεις καὶ τὸ τραπεζικόν σύστημα τῶν ὃποιων χωρῶν. 
Η ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΔΙΑ ΒΙΑΣ, ΠΟΛΕΜΩΝ ΕΙΤΕ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΩΝ
 ΜΕΣΩΝ.
(Μ. Κατσαρός τελειώνει): 
Τὸ ζήτημα ἒχει τεθεῖ: / Ἢ θὰ ἐξακολουθοῦμε νὰ γονατίζουμε / ὃπως αὐτός
 ὁ δραπέτης / ἢ θὰ σηκώσουμε ἂλλον πύργο, ἀτίθασο ἀπέναντί τους.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια: