28/6/19

28 Ιουνίου/9 Ιουλίου 1715 οι Τούρκοι που είχαν καταλάβει αμαχητί την Κόρινθο και το Άργος έφθασαν στο Ναύπλιο«Τή 28η Ιουνίου 1715, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη, μετά μεσημβρίαν, οι φρουροί του Παλαμηδίου διέκριναν μακρόθεν κατερχόμενον
 εκ των ορέων της Κορινθίας τον πολυάριθμον στρατόν του Σερασκέρη, Αλή Νταμάτ Πασά, όστις καταλαβών αμαχητί το Άργος αφίκετο, , τήν μεσημβρίαν της επιούσης εις Παλαιόκαστρον, την άρχαιαν Τίρυνθα, καί εκεί έσκήνωσε παρά τήν βορειοανατολικήν πλευράν τής Ακροπόλεως Λικύμνης.
 Ή θέα της εμφανίσεως τοσούτον πολυαρίθμου στρατοϋ ένέπλησε τρόμου καί απελπισίας την φρουράν καί. τούς κατοίκους τής πόλεως, τοσούτο μάλλον καθ' όσον συνέπιπτε καθ' ήμέραν της εβδομάδος Τρίτην, ήτις άπό της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και νυν ετι θεωρείται παρά τοις Έλλησιν ώς άποφράς και άπαισία. Συγχρόνως ο εξ εκατόν πεντήκοντα νηών τουρκικό στόλος υπό τον Καπουδάν Πασά Τζανούμ-Χόντζαν, διαπλεύσας τον Αργολικόν κόλπον προσεγγίζει το πρώτον εις τον εγγύς του Ναυπλίου όρμον του Τωλού όπου 
ήν τό Ναυπηγείον και ο Ναύσταθμος των Ενετών, αφού δε κατέστρεψε διά των πυροβόλων αυτού πάντα τα αυτόθι ιδρύματα και τα παρορμώντα εκείοσε Ενετικά πλοία, καταπλέει εις την απέναντι του Ναυπλίου Λέρνην, όπου αγκυροβολεί ειδοποιών τον Σερασκέρην περι της άφίξεώς του».

Πηγή Μιχαήλ Λαμπρινίδου, «Ναυπλία» και Μάνθος Ιωάννου, «Συμφορά και αιχμαλωσία του Μωρέως»,

Δεν υπάρχουν σχόλια: