21/6/19

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. 
Κάτω από τό Σκανδιναϋικόν Φώς εις τούς 24°C εορτάζουν καί οι Σουηδοί τήν Μεγίστην τών Εορτών, τό Θερινόν Ηλιοστάσιον ή Μεσοκαλόκαιρον. 
Γνωστόν, εν πρώτοις, ότι όστις μαγεύεται από τήν Ωραίαν Αποχήν σημαίνει ότι ή αγνοεί ή αποδέχεται τά πεπραγμένα. 
Οπωσδήποτε αυτό εκμεταλλεύονται καί τά κέντρα παραγωγής γραικών πολιτικών καί επιβολής δυσμενούς πολιτικής (Ποτέ Ελλήνων). 
Τό μέλλον τών πλαστικών αποφασίζεται. Τά οικολογικά τρωκτικά εκμεταλλεύονται κάθε εμφανές καί μή πρόβλημα ίνα φορολογήσουν.
 Ότι αναδεικνύεται από τά κέντρα τών «Πρασίνων Αλόγων», τών Πολυεθνικών socialliberal καί filantrop, τών καταχρηστών περιβάλλοντος καί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λύνεται διά τής ακραίας φορολογήσεως. 
Ο Λογικός Νούς παρατηρεί όμως τήν χρηματαρπαγή. Πρώτον «δημιουργείς τήν ΑΝΑΓΚΗΝ» καί ύστερον «ΚΑΛΕΙΣ τούς πολλούς» νά πληρώσουν. ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤΙΑΝΟΝ σενάριον καί αυτό. Ας ενθυμηθούμε τό Mission: Impossible II, chimaira τού 2000, όπου υποκρύπτεται η τακτική τών Διεθνών Απατεώνων. Παρασκευάζεις τό βιολογικόν όπλον chimaira, τήν νόσον τών χοίρων, τήν ανάγκην τής πλαστικής σακούλας, καί ύστερον παρουσιάζεις τό ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ! Προΰπόθεσις βεβαίως είναι η παρασκευή είτε κατασκευή καί όπλου καί αντιδότου. Τό ίδιον ισχύει καί εις τήν οικονομία. Δημιουργείς τήν πενίαν τήν οικονομικήν ανάγκην καί ύστερον ΔΑΝΕΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΕΙΣ!
 Εις τήν περίπτωσιν τής ημών πολυπαθούς χώρας προέκυψεν όμως .
Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΪΚΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ. 
Η ΑΝΑΓΚΗ μίας κοινωνικής πολιτικής (1977-2019), η οποία υπερέβη τών χρηματοδοτικών ορίων τών κρατικών ταμείων. Πολιτική socialistas. 
Ακόμη καί ο Ευάγγελος Αβέρωφ αυτοαπεκαλείτο σοσιαλιστής! 
Οπότε τά τοκογλυφικά κέντρα ηύραν καί ευρίσκουν πεδίον δράσεως. Θεωρώ κατά τά δεδομένα ότι τήν πραγματικήν Ανάγκην στοιχειώδους «συνταξιοδοτήσεως» έχουν εκμεταλλευθεί αναλόγως τοκογλύφοι καί εγκάθετοι πολιτικοί. Όταν η «Σύνταξις» τού Βασιλέως Λαέρτη ήταν κήπος μέ καρποφόρα δένδρα, όταν οι Σπάρτη λόγω οικονομικής καταρρεύσεως περιέκοψεν συντάξεις, όταν είναι οφθαλμοφανής η καταστροφή τής Ελλάδος ως Θεράπων Φύσις καί επιχειρείται καί επιδιώκεται η ολική αρπαγή τού υπογείου πλούτου καί η μόχλευσις γής καί φύσεως ώστε η ΕΛΛΑΣ νά απογίνη γή ακατοίκητος, «πώς καί πού θά ζήσης, γραικέ;». 
Η Γραικία θεωρείται επαρχία «τής Διεθνούς Διακυβερνήσεως» τών τοκογλύφων, όπως ακριβώς επιθυμούσεν ο Γεώργιος Β΄ Παπανδρέου. 
Τό μέγα ερώτημα είναι άν ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ θά επιτρέψη εις τόν Κυριάκον Β΄ Μητσοτάκην νά χρεώση τά ημών τρισέγγονα 86 επιπλέον δις ώστε νά κυβερνήση επί τετραετίας, όπως ΔΙΕΠΡΑΞΕΝ ο προκάτοχός του. Εκεί δηλαδή πού ο όνος είχεν πέσει από τό βάρος τού εφόρτωσεν καί άλλα 86 δις!
 Εννοώ ότι «όστις πολιτικής βούλεται αμισθί βουλεύεται»!
 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα 

2 σχόλια:

PlatonAfHellas είπε...

ΥΓΕΙΑ, μέ τό κάτωθι αποσαφηνίζω/διορθώνω τό κείμενον. "...Τό ίδιον ισχύει καί εις τήν οικονομία. Δημιουργείς τήν πενίαν τήν οικονομικήν ανάγκην καί ύστερον ΔΑΝΕΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΕΙΣ!
Εις τήν περίπτωσιν τής ημών πολυπαθούς χώρας εφηρμόσθη όμως ΜΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΪΚΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ παρομοία της οποίας εις ουδεμίαν χώραν τής Υφηλίου ετέθη εις εφαρμογήν. Επειδή η αυτή πολιτική απέτυχεν τό 1956-67, λόγω αντιδράσεως πατριωτών πολιτικών αλλά κυρίως λόγω τής Επαναστάσεως τού Στρατού εδημιουργήθη
τό 1977 «Η ΑΝΑΓΚΗ» μίας ευρείας κοινωνικής πολιτικής. Η εφαρμογή τής «Κοινωνικοποιήσεως» τού 1983, (πολιτική socialistas συνεχιζομένη έως σήμερον τό 2019. Ας ενθυμηθούμε ότι τότε ακόμη καί ο Ευάγγελος Αβέρωφ αυτοαπεκαλείτο σοσιαλιστής!), έχει αποδειχεί δυσανάλογος τών χρηματοδοτικών ορίων τών κρατικών ταμείων.
Από τό 1983 καί εντεύθεν τά τοκογλυφικά κέντρα ηύραν καί ευρίσκουν πεδίον δράσεως.
Θεωρώ κατά τά δεδομένα επί παραδείγματι, ότι τήν πραγματικήν Ανάγκην στοιχειώδους «συνταξιοδοτήσεως» έχουν εκμεταλλευθεί αναλόγως οι τοκογλύφοι μετά τών εγκαθέτων πολιτικών.
Όταν η «Σύνταξις» τού Βασιλέως Λαέρτη ήταν κήπος μέ καρποφόρα δένδρα, όπως καί η «Σύνταξις» πάππων καί προπάππων, όταν η Σπάρτη, όπως καί κάθε Πόλις-κράτος, λόγω οικονομικής καταρρεύσεως περιέκοψαν συντάξεις κλπ, όταν πλέον σήμερον η καταστροφή τής Ελλάδος είναι οφθαλμοφανής...
Διότι επιχειρείται καί επιδιώκεται η ολική αρπαγή τού υπογείου πλούτου μέ συνέπειαν τήν μόχλευσιν γής καί φύσεως ώστε η ΕΛΛΑΣ νά απογίνη γή ακατοίκητος, τότε τίθεται τό ερώτημα «πώς καί πού θά ζήσης, γραικέ;».
Η ΕΛΛΑΣ γή ευλογημένη, θεράπουσσα Φύσις ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ!
Η Γραικία θεωρείται επαρχία «τής Διεθνούς Διακυβερνήσεως» τών τοκογλύφων, όπως ακριβώς επιθυμούσεν ο Γεώργιος Β΄ Παπανδρέου.
Τό μέγα ερώτημα είναι άν ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ θά επιτρέψη εις τόν Κυριάκον Β΄ Μητσοτάκην νά χρεώση τά ημών τρισέγγονα 86 επιπλέον δις ώστε νά κυβερνήση επί τετραετίας, όπως ΔΙΕΠΡΑΞΕΝ ο προκάτοχός του. Εκεί δηλαδή πού ο όνος είχεν "πέσει" από τό βάρος, τού εφόρτωσεν καί άλλα 86 δις!
Εννοώ ότι «όστις πολιτικής βούλεται αμισθί βουλευτής χρίζεται»!
Όποιος θέλει νά αναρριχηθή εις τά πολιτικά αξιώματα, δηλαδή Βουλευτής, Υπουργός, Δήμαρχος, Περιφερειάρχης κλπ η Ανάγκη επιβάλλει τήν αμισθί συμμετοχήν.
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα Σουηδία

Ανώνυμος είπε...

υπαγε το ταχυτερον στον πλησιεστερον αερολιμην και ασε τιs πομφολυγεs εκ του μακροθεν..