26/10/17

Τό Ελεύθερον Διδασκαλείον BBC κέντρον μισελληνισμο

ΥΓΕΙΑ, καλημέρα Σπύρο, Φώς Ελληνικόν εις όλους τούς Έλληνας καί τάς Ελληνίδας. 9 οι βαθμοί καί αι μούσαι τών τεχνών όπως καί 9◦C τής θερμοκρασίας εδώ. 
Τό έναυσμα τής τεχνολογικής εκρήξεως επήλθεν μέ τήν ανακάλυψιν 400.000 Ελληνικών χειρογράφων τά οποία ευρέθησαν εις τό Αρτεμίσιον τής Εφέσου τό 1869 υπό τού John Turtle Wood. Χειρόγραφα τά οποία εκλάπησαν καί εστάλησαν είς Λονδίνον. Καί αυτά καί πάμπολλα άλλα κείμενα, ειδώλια καί επιγραφαί.
Τά ανωτέρω λοιπόν κείμενα, τά συγκροτημένα διεθνώς κέντρα μισελλήνων διατρεβλώνουν καί στρέφουν εναντίον ημών τών Ελλήνων καί τής κληρονομηθείσης Ελληνικής Πολιτείας.

Δι΄ όσους μάς ακούν καί μάς διαβάζουν, επανέρχομαι σήμερον νά υπενθυμίσω τό Ιερόν Έργον τό οποίον έχομεν αναλάβει.
Εμείς λοιπόν εις τόν Ελεύθερον Κόσμον, τό ΔΕΛΤΙΟΝ11, καί ΑΠΑΝΤΕΣ εις τά πέριξ, εκτοξεύομεν μύδρους καί στηλιτεύομεν κάθε είδους μισελληνισμού, όπως αυτός παρουσιάζεται.
Η κατάδειξις τών μισελλήνων καί τών μισελληνικών κέντρων, όσον καί
η Αποκάλυψις όλων τών φερεφόνων αυτών. Ως Έλληνες, ως έχοντες υψηλόν πνευματικόν επίπεδον, καί ποτέ πτωχοί τω πνεύματι, καί κατέχοντες γνώσεων
καί επιστημών αρνούμεθα τόν κατά παντοίων τρόπων διασυρμόν τόν οποίον εκπέμπουν διάφορα κέντρα, όπως τό «Ελεύθερον Διδασκαλείον» BBC είτε διάφορα κέντρα εν Αθήναις, εις Βατικανόν καί αλλού.
Εάν τό Διδασκαλείον BBC επιθυμεί τήν ανάδειξιν τής παιδεραστίας καί τής ανδροπορνείας είναι θέμα τών ιδίων. Όμως παιδεραστεία, ανδροπορνεία καί ομοφυλοφυλία ΟΥΤΕ ΗΤΟ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ, ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, όπως διαλαλούν από τό 2000. Ομοίως καί τά περιβόητα περί ανθρωποθυσιών τών δήθεν «δωδεκαθεϊστών», τής δουλοπαροικίας καί τοκογλυφίας, τά οποία εκπέμπουν μεταξύ άλλων καί οι BBC καί αναδεικύουν ως έργα «γκρίκς», οι οπαδοί τού Σαούλ εν Αθήναις, εν Βατικανώ καί αλλού.
Σκηναί διεφθαρμένων καί κιναίδων επί αμφορέων κλπ επ΄ουδενί καταδεικνύουν τήν ισχύουσα διαχρονικώς ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.
Είναι ΙΣΤΟΡΙΑ, όμως, ότι Ελληνικαί γειτονικαί πόλεις φιλονικούσαν. Είναι ΙΣΤΟΡΙΑ ότι έπαιρναν τά όπλα καί πολλοί εσκοτώνοντο. Μήπως λησμονούν οι πονηροί τήν πρόσφατον φιλονικίαν τών Τούτσι μέ τούς Χούτου εις τήν Ρουάντα τό 1993, όπου εντός τριών εβδομάδων εξοντώθησαν 850.000 Τούτσι;
ΠΩΣ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ οι Reuters καί οι BBC μίαν Γιγαντιαίαν Γενοκτονία επί τών ημερών μας;
Είναι ΙΣΤΟΡΙΑ επίσης ότι προδόται, κακεντρεχείς αιχμάλωτοι εισβολείς δημοσίως ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟ. Όπως ακριβώς συντρέχει καί σήμερον είς ΗΠΑ. Όπως επραγματοποιείτο διά γκιλοτίνας έως τό 1900. Εννοώ ότι αι ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ, αι οποίαι κατέχουν πάμπολλα κέντρα εξουσίας μέ τήν πρώτην ευκαιρίαν θά μάς εξοντώσουν.
Όμως θά αποσιωπήσουν τό γεγονός ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΠΡΑΤΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 1096. Είτε από τό Άουσβιτς τού 342 μεχ, τήν Σκυθόπολιν. ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ονομάζεται BBC καί τό (μοναδικόν εις τό κόσμον) πρακτορείον ειδήσεων ονομάζεται Reuters καί ευρίσκονται εις τάς χείρας ΑΙΣΧΡΩΝ μισελληνων.
ΙΣΤΟΡΙΑ τέλος είναι καί τό τέλος τής δουλοπαροικίας καί τοκογλυφίας διά τής ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑΣ υπό τού Σόλωνος. Τά υπόλοιπα είναι εκ τού πονηρού. Κάτωθι παραθέτω ιστιοσελίδας φερεφόνων κλπ όπου αι παραπομπαί αποδεικνύουν όσα υποστηρίζω. 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ, «ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΘΕΪΣΤΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ» http://antexeistinalitheia.gr/ta-eschi-ke-i-anthropothisies-tis-dode/
Σουηδικόν
https://www.svd.se/antika-skrifter-visade-vagen-till-underverk

Δεν υπάρχουν σχόλια: