3/3/22

Η είσοδος των γερμανών στη Βουλγαρία και η θέση της Μόσχας για την είσοδο των Γερμανών . (Από το αρχείο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών)


Ν. Μαυρουδής, μόνιμος υφυπουργός των εξωτερικών προς τον Π. Πιπινέλη, πρεσβευτή της Ελλάδος στη Σόφια. 
 Αθήνα, 3 Μαρτίου 1941, ώρα 00:35
 «Εφ' όσον γερμανικός στρατός παραμένει Βουλγαρίαν, μη εκδηλουμένης καθ’ ημών επιθετικής διαθέσεως, ουδένα έχομεν λόγον μεταβληθή υφισταμένη κατάστασις». 

 Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ, ΠΡΕΣΒΕΤΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. 
 Σόφια, 3 Μαρτίου 1941
 «Συνομιλία βρετανού Πρεσβευτού μετά Βασιλέως Βόριδος, επεκταθείσα περίπου επί δίωρον, δύναται συνοψισθή ως εξής: 
1. Βρετανός Πρεσβευτής ανέπτυξε διά μακρών παράπονα αυτού διά στάσιν βουλγαρικής Κυβερνήσεως έναντι του προσωπικού καί γενικώτερον διά στάσιν της έναντι Ελλάδος και Μ. Βρεταννίας. Κατέστησεν αυτόν και πάλιν προσεκτικόν επί συνεπειών διακοπής σχέσεων.
 2. Εις σημειον συνομιλίας καθ' ο βρεταννός Πρεσβευτής έθιξε ζήτημα προσεχούς αναχωρήσεως του, Βασιλεύς δέν άπήντησεν, αφήσας εννοηθή ότι είχε τούτο ύπ' όψει του. 
3. Βασιλεύς συντετριμμένος προσεπάθησε δικαιολογήση δι' ασθενών επιχειρημάτων προσχώρησιν Σύμφωνον. Εντύπωσις Πρεσβευτοΰ Μ. Βρεταννίας είναι ότι ουδεμία απομένει άλλη προσπάθεια να καταβάλη. Λαβών εξουσιοδότησιν κανονίση τα της διακοπής σχέσεων κατ’ ιδίαν πρωτοβουλίαν σκέπτεται προσεχή Πέμπτην ή καί ένω-ρίτερον απευθύνη εκτενή επιστολήν δικαιολογούσαν διακοπήν σχέσεων..

 Π. ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ, ΠΡΕΣΒΕΤΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
Σόφια, 3 Μαρτίου 1941 '
« Ανακοινώ υμίν κατωτέρω κείμενον ανακοινωθέντος πρακτορείου «Ταςς»: «Την 1ην Μαρτίου αντιπρόσωπος υπουργείου Εξωτερικών Βουλγαρίας κ. 'Αλτίνωφ επέδωκεν εις τον εν Σόφια Πρεσβευτήν Σοβιετικής Ρωσίας κ. Λαβρίτσεφ δήλωσιν βουλγαρικής Κυβερνήσεως, καθ' ήν αύτη έδωκε συγκατάθεσίν της περί εισόδου γερμανικών στρατευμάτων εις Βουλγαρίαν, αποσκοπούσης εις περιφρούρησιν ειρήνης έν Βαλκανίοις. Τήν 3ην Μαρτίου, ο άναπληρωτής του Επιτρόπου τών Εξωτερικών κ. Βισίνσκυ επέδωκεν εις τον Πρεσβευτήν Βουλγαρίας εις Μόσχαν κ. Στάμενωφ την ακόλουθο απάντησιν : Εις απάντησιν της ανακοινώσεως βουλγαρικής Κυβερνήσεως επιδοθείσης την 1ην Μαρτίου , διά της οποίας η βουλγαρική Κυβέρνησις συγκατετέθη εις την έν Βουλγαρία είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων και ‘ότι η ενέργεια αυτη επιδιώκει ειρηνικούς σκοπούς εις τά Βαλκάνια, η σοβιετική Κυβέρνησις θεωρεί επάναγκες να δηλώση ότι: 
1. Σοβιετική Κυβέρνησις δέν δύναται συμμερισθή γνώμην βουλγαρικής Κυβερνήσεως επί ορθότητος της θέσεως της απόψεως αυτής επί του ζητήματος, καί δηλεί ότι άποψις αύτη, ανεξαρτήτως της θελήσεως βουλγαρικής Κυβερνήσεως, ού μόνον δέν εδραιώνει τήν είρήνην αλλ’ διευρύνει τήν σφαίραν πολέμου καί εξωθεί Βουλγαρίαν εις αυτόν. 
2. Σοβιετική Κυβέρνησις, πιστή εις την πολιτικήν αυτής της ειρήνης, δέν δύναται νά χορηγήση οιανδήποτε υποστήριξιν εις βουλγαρικήν Κυβέρνησιν, εν τη ύπ' αυτής εφαρμογή πολιτικής ταύτης. Σοβιετική Κυβέρνησις θεωρεί απαραίτητον προβή εις δήλωσιν ταύτην καί ιδία κατόπιν της υπό βουλγαρικού Τύπου ελευθέρας κυκλοφορίας φημών, δια των οποίων ριζικώς διαστρέφεται η άποψις καί η στάσις τής σοβιετικής Ρωσίας.» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τετάρτη 30 Μαΐου 1945 ο Ριζοσπάστης ανακοίνωσε την άφιξη στην Αθήνα του σύντροφου Νίκου

  Μετά την συμφωνία που έκλεισε στο Λύνεμπουργκ, ο Ζαχαριάδης με την Ιντέλιτζενς Σέρβις, o Άγγλοι, τον μετέφεραν συμβολικά  τον σ. Νίκο, ...