24/9/20

AN OXI COVID-19 Η ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Μεθήλιος εις 12 έως 21°C παρά τάς Ουψάλας. 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ια΄[ AN OXI COVID-19 ΤΟΤΕ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ; Νουβέλλα] Κεφ. ι΄. 
Ο Στρατηγός της Επαναστάσεως: Υπάρχει ότι υπήρχεν καί πρίν τήν 15ην Ιανουαρίου 2020. Ουδείς Covid-19 υπήρχεν τόσον πρίν, όσον καί μετά. Τί υπάρχει λοιπόν AN OXI COVID-19; ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΙΠΟΝ; Η ΑΔΕΚΑΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -Ομιλούμεν, Στρατηγέ, περί της Ελληνικής Πολιτείας και τίποτε άλλον. Κατέθεσεν ο Άριστος την ενδεκάτην ώραν τού Διαρκούς Συμποσίου. -Οπωσδήποτε. Απήντησεν ο Στρατηγός της Επαγωγής. Αλλά, προσέθεσεν, σκοπός είναι η Ανάδειξις της Μυριοετούς Ελληνικής Γραμματείας.
 -Η Πλάτη τού ευρύστερνου Αριστοκλέους επωμίσθη τά πλείστα. Είπεν η Μαία καί εσημείωσεν τήν έναρξιν τής συζητήσεως. Το έναυσμα των Συμποσιακών Διαλόγων οι οποίοι φθάνουν εις τό πέρας. -Θέμα είναι, ως αντιλαμβάνεται ο ακροατής, «Αν ουδεμία Πανδημία βασανίζει τήν Χώραν, ποία η Αιτία των μέτρων και του Φόβου».
 Και μέ διευκρίνησιν αυτήν τού Αριστόβουλου, άνοιξεν Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Εις το Βήμα ανέρχεται ο εις μετά του άλλου όλοι της «Ακαδήμειας Πλάτωνος». 
Απομένει η εύρεσις τής αμυντικής στρατηγικής καί του σθένους τα οποία θα επιφέρουν την τελικήν Νίκην. Οπωσδήποτε «εις κρισίμους ώρας» η φλυαρία είναι επικίνδυνη και οδηγεί πάντοτε εις ήτταν.
 Όμως πολίται γνώσται τα της Ευ-νόμου Πολιτείας και δή τού Λαμπρού Πολιτεύματος διά της Ελληνικής Γραμματείας, σκέπτονται και αποφασίζουν με νηφαλιότητα. Πόσον μάλλον ερμηνεύουν τά Σημεία όπως αρμόζει εις αρίστους και πεπαιδευμένους ευπατρίδας. Εις τό όστρακον χαράσσεται τό όνομα τού ελάσσονος Άρχοντος. Η εξ οστράκων «εντολή» διασώζει τήν Χώραν. Η Ελλάς επιβιώνει. 
Το Έθνος των Ελλήνων αναβιώνει και ευημερεί. 
 -Πρώτος εξ οστράκων απεμπολισθείς ο φίλος της καννάβεως το 11. Τελευταίος ο φίλος της σύριγγας ΣΝΟΦ καί του ιού ΚΟΕΜ το 19.
 Τόσον αυτοί οι δύο όσον και οι «παράλληλοι» ούτε ήσαν γένους Ελληνικού, μήτε κατείχαν τά της Ελληνικής Γραμματείας, ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ και εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαποί το γένος. 
ΠΛΗΡΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ διά το μέλλον της Ελλάδος αλλά και τής ευρυτέρας περιοχής. Ενημερώνει ο Άριστος. Και συνεχίζει: Οπωσδήποτε η «Καλλίπολις» είναι εφικτή μόνον εις μίαν κοινωνίαν όπου κυβερνούν φιλόσοφοι βασιλείς, οι Άριστοι, καί ποτέ οι φλυαρούντες περί χρημάτων και τόκων. 
Όμως Άριστοι κυβερνούν με δικαιοσύνη και όχι με ιδιοτέλεια. Κοινωνία κάθε άλλον παρά ουτοπική είναι, διότι όπως ο Σωκράτης διεκήρυττε εις την ομώνυμον «Απολογίαν» 30β: «ουκ εκ χρημάτων αρετή γίγνεται, αλλ᾽ εξ αρετής χρήματα και τα άλλα αγαθά τοίς ανθρώποις» «η αρετή ουδόλως δημιουργείται από τα χρήματα αλλά από την αρετήν τα χρήματα και όλα τα άλλα αγαθά των ανθρώπων, και εις την ιδιωτικήν και εις την δημοσίαν ζωήν». 
Παρ΄ όλον ότι «δίκαιον εἶναι οὑκ άλλο τι ή τοῦ κρείττονος συμφέρον», δίκαιον το αναλόγως προς το εκάστοτε κρατούν πολιτικόν καθεστώς. Όμως εφόσον εις την Πολιτείαν υπάρχει δικαιοσύνη, η ψυχή είναι αρμονική διά του "επιθυμητικού", τών βασικών αναγκών, του "θυμοειδούς", που επιχειρεί να τιθασεύση το επιθυμητικόν και του "λογιστικού", εις το οποίον - ως ανώτερον - υπακούουν τα δύο πρώτα... -Ο χρόνος είναι ολίγος. Είπεν η Κλεάνθη. 

Συνοψίζω: «Oὐδείς Θεός δύσνους ἀνθρώποις» Ουδείς των θεών είναι διακείμενος εχθρικώς προς τους ανθρώπους. Ακούτε; -Ισχύει το ρητόν εις την Ελληνικήν Κοσμοθέασιν και όχι εις το γίγνεσθαι των βαρβάρων. Παρενέβη ο Υπασπιστής Αριστόβουλος. -«Γράφει ο Πλούταρχος: Έν μεν φήση το Άπειρον έτερον δέ τό Πέρας τούτων δέ μιγνυμένων πάσαν συνίστασθαι γένεσιν». [Έν μεν τό Άπειρον και εν τό Πέρας, όταν αυτά ανακατεύονται γενώνται τά Πάντα]. 
Αφού ουδείς εδημιούργησεν υπήρχεν τό Προκοσμικόν Σύμπαν. 
Εις το προκοσμικόν Σύμπαν υπήρχαν τά πάντα. Μεριστή, αμέριστη ενέργει, χρόνος, χώρος, κλπ αλλά όλα ήσαν εις μίαν Αταξίαν, εσυγκρούοντο το ένα με το άλλον. Κάθε άλλο παρά όμορφον ήτο το Προκοσμικόν Συμπαν. 
Αλλά ποίος ο λόγος υπάρξεως τού κακού; τό Καλόν έφθανε... Είναι ανάγκη νά υπάρχη το κακόν διότι μόνον από τό κακόν μπορεί να προέλθη τό καλόν αν το κακόν διορθωθή. Αν φέρομεν τάξιν εις την αταξίαν θα προκύψη ο Κόσμος, τό καλόν. Και όχι τό αντίθετον. Είναι αντιφατικόν νά υποστηρίξω ότι από τό καλόν θά προκύψη τό κακόν. 
Τό κακόν μπορεί να γενήση καλόν ή κακόν. Τό καλόν μόνο καλόν. 
Άλλα ισχύουν διά άλλους πολιτισμούς. 
Δηλαδή «Ο θάνατός σου η ζωή μου» είναι υπόθεσις συμφέροντος και μή συμφέροντος καί όχι θέμα καλού-κακού. Τό ΚΑΛΟΝ ενέχει την έννοιαν της Αρμονίας τήν οποίαν έχει επιθέσει εκεί ο Νούς. Αυτό ονομάζεται αγαθόν. Καί επιδίωξις της Αρετής είναι τό Αγαθόν. 
Έχομεν λοιπόν τόν ΠΑΤΡΟΓΟΝΙΚΟΝ ΒΥΘΟΝ καί την ΕΣΤΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ. Δηλαδή την ενέργεια εκ της οποίας προήλθαν όλες οι άλλες ενέργειες. Αυτός ειναι ο σχηματικός τρόπος που μας δίδει όλη την ΕΙΚΟΝΑ του Σύμπαντος. Το Ον. Εις το κέντρον η ΜΗΘΕΝΙΑ. Προέρχεται από τό μη. Έχομεν Άρνησιν μή καί ού, τής Ελληνικής Γραμματείας. Σημαίνουν όχι καί τα δύο. Αλλά υπάρχει μία μεγάλη διαφορά. Υπάρχει ένας ο οποίος στερείται οφθαλμών καί υπάρχει ένας άλλος ο οποίος έχει οφθαλμούς αλλά τούς έχει κλειστούς. Ούτε ο ένας βλέπει ούτε ο άλλος. Ο μή έχων οφθαλμούς είναι εις τό ού καί αυτός πού έχει είναι εις το μή. Τό μή είναι σχετικόν. Κάτω από προϋποθέσεις, κλπ... Εδώ υπάρχει Τυχαιότης. Τα συστατικά τού κόσμου είναι το Αίτιον, τό Αιτιατόν, Τό Πιθανόν, τό Τυχαίον καί τό Περιττόν. Από εκεί αρχίζει μέ τήν Τυχαιότητα αρχίζουν να δημιουργούνται τά πάντα... τό Πέρας είναι τό τέλος, τό όριον...». 
Αυτά περί της «ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ», Διάλεξις τού Χρήστου Σταυρίδη. Τι υπάρχει λοιπόν; 
Η Ελληνική Γραμματεία καί η Ελληνική Πολιτεία. Εις το «ΕΝΑ» ΣΥΜΠΑΝ.
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα 
Η "θεωρία των πάντων" στην ελληνική γραμματεία – Χρήστος Σταυρίδης https://www.youtube.com/watch?v=jdbYzSpmwtU&t=2204s

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Κανελλοπουλε έχεις καμιά πρόβλεψη αν και πότε θα γλυτώσουμε εδώ στην Ελλάδα από τις κυβερνήσεις των εβραιων και τους φόρους τους;