31/10/19

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟΝ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ

Φθινόπωρον με ηλιοφάνεια εις τό -1°C παρά τάς Σκανδιναυΐας. Ήλιος λοιπόν εδώ κάτω εις τήν Σουηδίαν. Εσείς πού βλέπετε τήν Σκανδιναυΐα εις τόν χάρτην μήν εξαπατείσθε. Ο «βόρειος πόλος», τό Zenith, είναι συμπιεσμένος καί ως εκ τούτου κατηφορίζομε από Μεσόγειον πρός Σουηδίαν.
 Εξ άλλου ουδείς τών Ελλήνων (αρχαίων) γεωγράφων καταγράφει τό «επάνω εις τάς Γερμανίας». Τά βορράς, νότος, δύσις καί ανατολή είναι συμβατικά (τού Μαγνητικού άξωνος).
 Ποίος λοιπόν είπεν τό Μεγάλο ΟΧΙ; οπωσδήποτε τό ασήμαντον καί μηδαμινόν «κόμμα» ΚΚΕ τού 1940. 
Τό ΚΚΕ απετελείτο υπό 5-6 «νομάτους». 4 μή Έλληνας τό γένος καί 2 καπνεργάτας. 
Τό ΚΚΕ λοιπόν είπεν τό Μεγάλον ΟΧΙ. 
Εκάλεσεν λοιπόν τούς 13 οπαδούς του νά μήν συμμετέχουν εις τόν «Μεταξικόν» πόλεμον. 
Τό Αληθές ΟΧΙ, ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τής γής τών Ελλήνων, είπεν σύσσωμος Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ διά τού στόματος τού πρωθυπουργού του Ιωάννη Μεταξά. 
Ότι άλλον γράφεται είτε λέγεται ας περάσει εις τό Περισκόπιον τής Επιστήμης. Και ας μήν γίνεται λόγος περί των λεγομένων τών διαφόρων communstas, socialistas καί αριστερίστας. 
Η αμφισβήτησις, εν συνεχεία, αποτελεί μοχλόν της επιστημονικής ερεύνης και ως εκ τούτου καί της Ιστορικής Αληθείας. 
Τό κυριότερον βεβαίως είναι η Αρχειοθέτησις καί Διαφύλλαξις Αρχείων, κειμένων καί έργων τέχνης. Εξ ίσου αναγκαία είναι καί η Επιδιόρθωσις, η Επαναφορά ως καί η Συμπλήρωσις διαφόρων κειμένων, έργων τέχνης.
 Άπαντα γνωστά καί θεμιτά εις όλους ημάς τούς Έλληνας καί τούς ανά τώ κόσμω ορθώς σκεπτομένους.
 Αν καίμε τουναντίον Βιβλιοθήκας καί Αρχεία, αν καταστρέφωμεν τήν Ακρόπολιν καί τόν Παρθενώνα μίας Λαμπρής Πολιτείας, αν αναγράφωμεν τά διδακτικά βιβλία τών σχολείων τά «κατά τό δοκούν» τότε δημιουργούμε τήν «Αλήθεια» πού ΕΜΕΙΣ αποφασίζομεν.
 «Εκεί μέσα κρύπτεται ο Σάταν!» έδειχνε τήν βιβλιοθήκην κάποιος Μέχλιορ (;) επωνομαζόμενος Gregorius. 
«Αυτό καί η Αλήθεια»! έλεγεν o ιστορικός Eusebius περί τό 320 μεχ. 
Τό ψεύδος σαπίζει μέ τόν καιρόν. Ούτως από τό 1922 οι «Μεταρρυθμισταί» καίνε καί καταστρέφουν. Ρωμαίοι (Roms) οι άθίγγανοι - Ινδοί με γλώσσα Romani (Romania η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία) εβαπτίσθηκαν τό 1974. Ματ-σεντόνια η Βαρντάσκα, Ματ-σεντόνσκι έθνος οι Σλαύοι τής Νοτίου Σερβίας. Μεταρρυθμισταί οι communistas, socialistas, οι feministas the Rockefellers Institute, τά MKO τού «φιλανθρώπου» George Soros.
 Μεταρρυθμισταί οι τουρκμένοι τής Άγκυρας ως καί οι ισλαμισταί (σπάζουν ακόμη ότι Ελληνικόν Τεχνης έχει απομείνει). Ας σημειώσωμεν τέλος τό περί τής «Ινδοευρωπαϊκής» οικογενείας γλωσσών. 
Τό άνωθεν «θεωρείται» αναγνωρισμένος επιστημονικός όρος αλλά αποτελεί τήν απορία (!) τού ιατρού Τζ. Πάρσονς τό 1767, «Ίσως...υπάρχει Ινδοευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών»!!!. Εμείς λέγομεν Μάλιστα, Ναί καί υπάρχει Ευρωπαϊκή οικογένεια γλωσσών.
 Είναι Η ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ! 
Ας διορθώσωμεν κάποτε καί τήν Ομηρικήν Ιθάκην. Τήν χερσόννησον Ιθάκην μή γνωρίζοντες ωνόμασαν οι Κορίνθιοι τό 800 πεχ εις Λευκάδα. «Λευκάς» διά τό Λευκόν τής θαλάσσης. 
Η χερσόννησος, η αμφίαλος Ιθάκη ουδόλως αναφέρεται ως νήσος εις τά Ομηρικά έπη. 
1η Νοεμβρίου 1940: «Μεθύστε μέ τ΄ αθάνατο κρασί τού εικοσιένα!» Κωστής Παλαμάς. 
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Ουψάλα  

Δεν υπάρχουν σχόλια: