23/2/17

ΜΕΤΟΙΚΟΙ Ή ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ;

Πώς είναι όμως δυνατόν νά επιβιώνουν εις τήν πολιτικήν σκηνήν της Ελλάδος κόμματα όπως η ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ καί τά παράγωγα αυτών;
Εννοώ όλα τὰ κόμματα τὰ οποία ευθύνονται διά τήν πλήρην καταστροφήν τού Ελληνικοῦ κοινωνικού καί πολιτικού γίγνεσθαι από τὸ 1974 έως σήμερον.
Θά επιμείνω όμως άλλη μία φορά, παρά τό σοβαρότατον θέμα τού απεχθούς ρόλου των Γραικικών κομμάτων, εις τά γλωσσικά θέματα.
Ιnvandrare ( : Ινβάντραρε) σημαίνει Αλλοδαπός εις τήν Σουηδικήν γλώσσαν καί η οποία χρησιμοποιείται ευρέως καί είναι καθιερωμένη εις τήν ομιλία τών Σουηδών. Αλλά όμως η λέξις Ιnvandrare προέρχεται από τήν Αγγλικήν λέξιν invander όπερ σημαίνει εισβολεύς!
Παρατηρούμεν λοιπόν τά τελευταία έτη ότι η λέξις αυτή έχει διαγραφεί από τους δημοσίους διαλόγους καί έχει αντικατασταθεί από τήν λέξιν emigrant : μέτοικος. Άρα όσοι εισβάλουν είτε έρχονται τέλος πάντων εις τήν Ευρώπην καί εις τήν Ελλάδαν είναι μέτοικοι ή απόδημοι! Ποτέ... εισβολείς!
Παρατηρούμεν λοιπόν αλλαγή τροπαρίου... Ποίος όμως τούς κάλεσε καί διά ποίον λόγον; Πάντως ο Ισοκράτης υπεστήριζεν ότι : «Δέν πρέπει κανείς νὰ μακαρίζη τήν πόλιν πού μαζεύει απερισκέπτως πλήθος ανθρώπων καί τούς πολιτογραφεί αδιακρίτως αλλά εκείνην πού εξακολουθεί νά διατηρή τήν γενεάν τών ανθρώπων πού τήν κατοικούσαν από τά έτη ιδρύσεώς της».
Ο λόγος που αναδεικνύω παρόμοια θέματα είναι ότι θεωρώ τήν γλώσσα βασικόν πυλώνα μίας κοινωνίας. Ἀλλοι ακροαταί ας αναδείξουν άλλους πυλώνας. Θέλω καί επιδιώκω λοιπόν νά σκύψουν όλοι οι Έλληνες τό γένος εις τήν γλώσσαν των. Ο Τράμπ τέλος απέδωσεν τήν αναφοράν του εις τήν Σουηδίαν ως παράδειγμα εις δημοσίευμα τού Foxnews, τό οποίον υπεστήριζεν ότι υπάρχουν προάστεια εις τά οποία ουδείς των αστυνομικών πλησιάζει.

Γεώργιος Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: