12/12/19

12 Δεκεμβρίου 1940. Ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο μετέφερε στον Λόρδο Χάλιφαξ τα ελληνικά παράπονα για την βοήθεια που δεν ερχόταν

«Είδον πρό όλίγου τον Λόρδον Χάλιφαξ και παρεκάλεσα αύτόν διά δύο ζητήματα (υμέτερα 37690 και 37646 Κ) και μοί υπεσχέθη προβή αμέσως εις δέουσα σύστασιν. Λόρδος Χάλιφαξ μοι ανακοίνωσε ότι, κατά τις μόλις ληφθείσας ειδήσεις εξ Αιγύπτου, συνελήφθησαν περί τας 25.000 αιχμάλωτοι και ίσως περισσότεροι. Τώρα, μοι προσέθηκε, δύναμαι νά σας αποκαλύψω ότι ή έπίθεσις αύτη παρεσκευάζετο προ καιρού έν άκρα μυστικότητι και αυτός ήτο ό λόγος δι' ον δέν ήδυνήθημεν νά σας παράσχωμεν όλην τήν βοήθειαν και προεκλήθησαν μερικά παράπονα διά τούτο. Ηναγκάσθημεν μάλιστα να άναβάλωμεν έπί τινα χρόνον τήν έπιχείρησιν, ίνα σας βοηθήσωμεν. Ελπίζω ή νέα τροπή νά μας έπιτρέψη να σας βοηθήσωμεν περισσότερον. Ητο τής γνώμης ή έν Αιγύπτω νίκη βοηθήσει και ήμας μεγάλως και είναι βέβαιος ότι θά εχη αντίκτυπον εύχάριστον έν Τουρκία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Ισπανία». ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ο Τσέρτσιλ, που σε μεγάλο βαθμό ηλέγχετο από τις αμερικάνικες και βατικανικές Πολυεθνικές, είχε υποσχεθεί στον Μεταξά αμέριστη βοήθεια.
Όμως ο Ήντεν, που αντιπροσώπευε το εντόπιο αγγλικό βιομηχανικό κατεστημένο, δεν είχε καμμία διάθεση να αποδυναμώσει το μέτωπο της Λιβύης, για να ενισχύσει την Ελλάδα.
Γι' αυτό και την επιχείρηση την κράτησε μυστική και από τον ίδιο τον Τσέρτσιλ.
Και μάλιστα επέβαλλε την άποψή του, όταν τελικά μετά την τεράστια επιμονή του Τσέρτσιλ και 5 διαδοχικά τηλεγραφήματα για ενίσχυση μόνο της Κρήτης, ο Ήντεν εδέησε τελικά να στείλει στην Κρήτη ένα τάγμα.
Το αποτέλεσμα πάντως ήταν, ότι η μη αποστολή στρατιωτικών ενισχύσεων στην Ελλάδα, έδινε χρόνο στους Μεταξά - Ραγκαβή να διαπραγματευτούν την απαγκίστρωση.
Που θα είχε επιτευχθεί, αν ο Αμερικανός απεσταλμένος Ντόνοβαν δεν είχε άλλη άποψη και δεν φρόντιζε να στείλει τον Μεταξά να συναντήσει πρόωρα τον Δημιουργό του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Ντ. Αϊιζενχάουερ θα εγκαταλείψει την Ερυθρά Θάλασσα

Το πυρηνικό αεροπλανοφόρο Dwight Eisenhower, το οποίο συμμετείχε σε επιχειρήσεις εναντίον των Χούτι στην Υεμένη, εγκαταλείπει την Ερυθρά Θά...